h

Nieuws uit 2011

5 september 2011

Schaliegas: bij twijfel, niet boren

De SP fractie (in de Provinciale Staten en de Tweede Kamer) is geen voorstander van nieuwe vergunningen voor proefboringen naar Schaliegas. Hutton Energy heeft bij het Ministerie van ELI een aanvraag ingediend om proefboringen te mogen uitvoeren in De Kempen en West-brabant, en in een deel van Limburg. Een groot deel van Brabant is onlangs al toegewezen aan Cuadrilla. Daarnaast zijn er al langere tijd enkele kleinere winnings- of exploratieconcessies in bedrijf. De aanvraag van Hutton Energy heeft grofweg betrekking op het overblijvende deel van Brabant.

Lees verder
4 september 2011

SP: geef Theaterfestival Boulevard zekerheid

Bij de opening van theaterfestival Boulevard bracht burgemeester Rombouts van ''s-Hertogenbosch het positieve nieuws dat het festival op de inventarisatielijst stond van festivals die zekerheid wordt geboden tot aan het jaar dat Brabant Culturele Hoofdstad van Europa hoopt te worden. Op de inventarisatielijst die de commissie Cultuur en Samenleving heeft ontvangen staat theaterfestival Boulevard niet. Ron van Zeeland zal vrijdag vragen aan de Gedeputeerde om helderheid te verschaffen.

Lees verder
30 augustus 2011

Moeilijke tijden voor schaapsherders in Brabant

Schaapherders in Nederland hebben het moeilijk. De herders moeten hun kuddes inkrimpen en medewerkers ontslaan omdat ze niet meer kunnen rondkomen. Bijna twintig van de ruim dertig schaapherders die het land nog telt, dreigen te moeten stoppen, schrijft het Nederlands Dagblad vandaag. Veel herders komen in de problemen doordat ze geen subsidie meer krijgen. Daardoor lopen ze zo'n 28 duizend euro mis, zegt voorzitter Eric Rhöse van de Landelijke werkgroep professionele schapenhouders.

Lees verder
5 augustus 2011

Megastallen belemmeren duurzame landbouw

In opdracht van de ministeries van VWS en EL&I is er een landelijk onderzoek geweest naar ‘Mogelijke effecten van intensieve veehouderij op de gezondheid van omwonenden: onderzoek naar potentiele blootstelling en gezondheidsproblemen’. Het onderzoek (hierna genoemd IRAS-onderzoek) is op 21 juni jl. uitgekomen en brengt enerzijds de blootstelling van mensen die in de buurt van intensieve veehouderijen wonen in kaart, anderzijds is onderzocht of er een relatie bestaat tussen deze blootstelling en aan de huisarts gemelde gezondheidsproblemen. De SP fractie stelt hierover vandaag schriftelijke vragen aan het college.

Lees verder
23 juli 2011

SP stelt vragen over beroepsmogelijkheden tegen ontheffing

In de kennisgeving in de gedrukte media op 21 juli jongstleden van de provincie over de verlening van ontheffingen voor de zogenaamde lopende zaken intensieve veehouderij stelde het college van Gedeputeerde Staten dat uit de uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 juli 2011, kenmerk 201106895/1/R1, blijkt dat tegen de door GS genomen besluiten tot ontheffing geen beroep mogelijk is. Uit berichtgeving in het Brabants Dagblad blijkt dat een woordvoerder van de Raad van State zelf deze stelling niet kan bevestigen, omdat een en ander nog moet blijken in verdere procedures. Veerle Slegers van de SP-fractie heeft naar aanleiding van deze informatie de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

Lees verder
15 juli 2011

Laatste woord Tilapiaproject nog niet gevallen

Op 22 mei jl. heeft de SP fractie schriftelijke vragen ingediend inzake het Tilapiaproject.
Hierop heeft het College schriftelijk gereageerd op 14 juni jl. De antwoorden gaven Nurettin Altundal van de SP Statenfractie aanleiding tot het stellen van nadere vragen:

Lees verder

Pagina's

U bent hier