h

Nieuws uit 2011

23 mei 2011

SP stelt vragen over ‘Tilapiaproject en de meervalsector’

De SP- Statenfractie heeft op 12 mei jl een brandbrief over de meervalsector ontvangen en vervolgens heeft de fractie hierover gesprekken gehad met de Meervalwerkgroep en zich verder verdiept in de kwestie.

Lees verder
4 mei 2011

SP stelt vragen over ontwerp-structuurvisie Centrumgebied Groene Peelvallei Deurne en Helmond

De SP-fractie heeft kennis genomen van de “Ontwerp-structuurvisie Centrumgebied Groene Peelvallei” van de gemeenten Deurne en Helmond. Het Centrumgebied Groene Peelvallei ligt tussen Helmond en Deurne en is in het reconstructieplan “De Peel 2005” aangewezen als het “Projectlocatiegebied Toerisme en Recreatie”. De beide gemeenten en het Waterschap Aa en Maas hebben de uitwerking van het Projectlocatiegebied ter hand genomen. Het uitgangspunt daarbij is dat het Centrumgebied Groene Peelvallei een hoogwaardig pakket aan toeristische- en recreatieve voorzieningen biedt binnen een duurzaam landschappelijke en ecologisch raamwerk. De plannen voor dit gebied zijn inmiddels uitgewerkt in een ontwerp-structuurvisie. Voorafgaand aan de structuurvisie is begin 2010 een PlanMER opgesteld, die de basis gevormd heeft voor de gemaakte keuzes in de structuurvisie.

Lees verder
18 april 2011

SP wil oplossing hiaten in de zorg voor kinderen en jongeren

Ellen Pauel Op vrijdag 15 april jl. verscheen in het Brabants Dagblad het artikel “Hiaten in zorg voor complexe jeugd”. Met complexe jeugd wordt bedoeld jongeren en jongvolwassenen met een autismestoornis in combinatie met ernstige gedragsproblemen.
De strekking van het artikel is dat Brabant geen passende opvang heeft voor deze jongeren met zeer complexe problematiek. Dit wordt bevestigd door de directeur van Herlaarhof, Centrum voor Kinder en Jeugdspychiatrie in Vught, en door de regiodirecteur van het CCE, het Centrum voor Consultatie en Expertise. De directeur van Herlaarhof gaf in datzelfde artikel aan graag te willen meedenken over een oplossing voor deze groep jongeren, die nu tussen wal en schip vallen.

Lees verder
17 april 2011

Regioconferentie SP geeft praktisch unaniem goedkeuring aan deelname college van GS in Brabant.

SP fractievoorzitter Nico Heijmans geeft toelichting op bestuursakkoord
Op zaterdag 16 april heeft de regiconferentie van de SP Noord-Brabant in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch het resultaat van de onderhandelingen van de SP Statenfractie besproken.
Aan de regioconferentie werd deelgenomen door 135 afgevaardigden uit alle Brabantse SP-afdelingen.

Lees verder
14 april 2011

SP tegen reisje naar Lille, PVV stemde in

Anders dan vandaag in het Brabants Dagblad staat, was de SP de enige partij die zich tegen het voorgenomen reisje naar Lille uitsprak bij de vergadering van het presidium op 10 maart jl. De PVV die vertegenwoordigd werd door mevrouw Frijters, zei helemaal niets over het onderwerp en stemde gewoon in. De SP is en blijft altijd kritisch op reizen van de Staten en zal nut en noodzaak van dergelijke reizen altijd aan de kaak blijven stellen.

Lees verder
11 april 2011

SP Statenfractie stelt vragen over Regeling Brabantse Verkoopgarantie Woningen

N.a.v. een online bericht (klik hier) waarin stond dat de provincie Noord Brabant vrijwel zeker miljoenen Euro’s zal verliezen door de “Regeling Brabantse Verkoopgarantie” heeft Nurettin Altundal van de SP Statenfractie vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier