h

SP wil oplossing hiaten in de zorg voor kinderen en jongeren

18 april 2011

SP wil oplossing hiaten in de zorg voor kinderen en jongeren

Ellen Pauel Op vrijdag 15 april jl. verscheen in het Brabants Dagblad het artikel “Hiaten in zorg voor complexe jeugd”. Met complexe jeugd wordt bedoeld jongeren en jongvolwassenen met een autismestoornis in combinatie met ernstige gedragsproblemen.
De strekking van het artikel is dat Brabant geen passende opvang heeft voor deze jongeren met zeer complexe problematiek. Dit wordt bevestigd door de directeur van Herlaarhof, Centrum voor Kinder en Jeugdspychiatrie in Vught, en door de regiodirecteur van het CCE, het Centrum voor Consultatie en Expertise. De directeur van Herlaarhof gaf in datzelfde artikel aan graag te willen meedenken over een oplossing voor deze groep jongeren, die nu tussen wal en schip vallen.

Het CCE heeft in december 2010 de notitie gemaakt “Hiaten in de zorg”, die betrekking heeft op de zorg voor jongeren met autisme (al dan niet vergezeld van een verstandelijke beperking). De notitie bevat weliswaar landelijke cijfers, maar de problematiek speelt in Brabant niet minder dan in andere provincies.
In deze notitie worden aanbevelingen gedaan om genoemde hiaten in de zorg voor kinderen en jongeren ongedaan te maken (voor het rapport verwijs ik u graag naar de bijlage).

Ellen Pauel van de SP-statenfractie heeft in dit verband de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld:

1) Is het College bekend met de CCE-notitie ‘Hiaten in de zorg”?
2) Kan het College akkoord gaan met de analyse die in deze notitie gemaakt wordt van de problematiek, de doelgroep en het benodigde zorgaanbod?
3) Zo ja, is het College bereid hierop actie te ondernemen zodat de genoemde hiaten in de zorg voor jongeren worden opgevuld? Zo ja,waaraan wordt gedacht?
4) Is het College bereid om o.a. in overleg te gaan met instanties zoals Herlaarhof om tot een bevredigende oplossing te komen? Zo nee, waarom niet?

U bent hier