h

Nieuws van de afdeling

8 september 2005

Directeur kost huurders Maasland 15,70 euro per jaar

Maaslanddirecteur Ben Wouters ontving over 2004 een salaris van 222.809 euro, aldus de Volkskrant. Dat is een stijging van zijn loonkosten, in een jaar, van 27 % en daarmee beurt hij bijna anderhalf keer het salaris van de minister-president. Elke Maaslandhuurder betaalt zo alleen al voor de directeur 15,70 euro per jaar.

Lees verder
25 augustus 2005

SP stelt vragen bij bevestiging van verklaring van geen bezwaar FOC Roosendaal.

Op 26 juli heeft GS besloten de verklaring van geen bezwaar (VGB)voor de bouw van een FOC te Roosendaal te bevestigen. De SP zou graag enige opheldering krijgen over de achterliggende motieven en overwegingen van dat besluit. Vooral is ons onduidelijk op grond van welk onderzoek dit besluit is genomen. Vandaar dat Hugo Polderman de volgende vragen heeft gesteld aan het college van G.S.:

Lees verder
18 augustus 2005

Giframp door konijnen?

In SP-maandblad de Tribune van september stond te lezen over een zeer merkwaardige oplossingsstrategie van de provincie Noord-Brabant om een giframp in Budel te voorkomen.

Lees verder
19 juli 2005

Technische fout gunning busvervoer vraagt om meer informatie

Het is duidelijk dat er rond de concessieverlening Openbaar Vervoer het een en ander niet geheel goed is verlopen. Naar uit persberichten blijkt is door een technische fout de winnaar van het kavel Noordoost Brabant bepaald op onjuiste gronden. Het is een van de drie taken van Provinciale Staten om Gedeputeerde Staten te controleren. Om die controle daadwerkelijk en naar behoren uit te kunnen oefenen is het van groot belang dat leden van PS beschikken over onderliggende stukken die ten grondslag liggen aan het voorgenomen besluit tot gunning. Eén van de doelen van de hele Europese aanbesteding is transparantie van besluitvorming en dit heeft betrekking op het gehele traject.

Lees verder
21 juni 2005

Provincie geeft onjuiste informatie besluitvorming Moerdijkse Hoek

Het is de fractie van de SP opgevallen dat vanuit het college steeds vaker gesproken wordt over de ontwikkeling van het bedrijventerrein Moerdijkse Hoek alsof daartoe reeds besloten zou zijn.

Lees verder
16 juni 2005

Moerdijkse Hoek naar Drimmelen?

De Provincie Brabant is al jaren bezig om naast het bestaande industriegebied Moerdijk nog een tweede Moerdijk te ontwikkelen. Dat moet Moerdijkse Hoek worden, bedoeld voor grootschalige industrie in de zwaarste milieucategorieën en gepland in de 'oksel' van de A16 en A17. Tegen het plan is veel verzet in de gemeente Moerdijk. Eerst alleen van de bevolking, maar na de laatste gemeenteraadsverkiezingen ook van de voltallige raad en het college van B & W.

Lees verder

Pagina's

U bent hier