h

Vragen SP over de hoeveelheid water in de Maas

2 juli 2022

Vragen SP over de hoeveelheid water in de Maas

In de NRC van 24 juni en het Eindhovens Dagblad van 28 juni stonden artikelen over een dreigend tekort aan drinkwater uit de Maas. Aanleiding voor Irma Koopman van de SP-fractie hierover  vragen aan het College van Gedeputeerde Staten te stellen. Hierbij een aantal van de gestelde vragen:

Ziet de SP het juist dat het College van GS bestuurlijk verantwoordelijk is voor de drinkwatervoorziening, in dit geval van een deel van West-Brabant?

Heeft er voorafgaand overleg plaatsgevonden tussen GS en de Waterschappen en Rijkswaterstaat over het Waterakkoord?

Zo ja, wat is daarin afgesproken?

Zo nee, ziet de SP het juist dat hier als de Maas-nood het hoogst is, verdere verslechtering nabij is en dat de provincie en de waterschappen elkaar fijn in de wielen rijden? 

Onze provincie heeft al het nodige beleid klaar liggen op het gebied van waterbeheersing en klimaatadaptatie. In hoeverre voorziet het bestaande beleid (nationaal, provinciaal, gemeentelijk) in de te verwachten kwantitatieve volumeproblematiek van de Maas als drinkwaterrivier? Als het bestaande beleid te kort schiet, gaat uw College dan aanvullend beleid maken?

Herkent uw College het door de directeur van RIWA-Maas geschetste beeld dat veel lozingsvergunningen sterk verouderd zijn en met hogere Maasafvoeren rekenen dan die in werkelijkheid in de zomer bestaan, en dat sommige stoffen niet vergund zijn, maar wel geloosd worden?

Wat moeten wij ons als SP overigens bij dat laatste voorstellen? Wordt hier bedoeld dat de vergunning ten onrechte bepaalde stoffen niet noemt, of wordt hier bedoeld dat die stoffen wel genoemd worden, maar dat er sprake is van illegaal gedrag?

Lozingsvergunningen worden verstrekt door waterbeheerders, in casu door Rijkswaterstaat of de Waterschappen. Uw College heeft hierover geen directe zeggenschap, maar er wordt wel naar uw College gekeken als er straks te weinig drinkwater is in delen van West-Brabant.

Is uw College blij met deze bestuurlijke constructie?

Vindt er naar uw mening voldoende overleg plaats over lozingsvergunningen tussen uw College en de Waterschappen en Rijkswaterstaat?

Kan uw College een lijst produceren welke lozingsvergunningen sterk verouderd zijn en/of overtreden worden in de geest van zoals de directeur va RIWA-Maas dat bedoelt, en op welke punten deze vergunningen verbeterd kunnen worden?

(Voor de volledige vragen zie link hieronder)

Reactie toevoegen

U bent hier