h

Provincies gaan kijken of landbouwgif in Natura2000-gebieden terecht kan komen

27 maart 2022

Provincies gaan kijken of landbouwgif in Natura2000-gebieden terecht kan komen

Foto: SP

Natura2000-gebieden zijn Europees beschermd. Hun toestand moet minstens gelijk blijven. Dat  heeft tot de bekende stikstofproblematiek geleid, maar het beginsel geldt ook voor andere oorzaken die een significant effect kunnen hebben. Daaronder drainage of het gebruik  van bestrijdingsmiddelen. Als aannemelijk is dat er een significante schade kan ontstaan, moer er een Natuurvergunning komen.
De afdeling Westerveld (Drente) van Milieudefensie won hier een zaak over. De Brabantse SP stelde naar aanleiding hiervan vragen, zie
https://noord-brabant.sp.nl/nieuws/2021/07/consequenties-vonnis-gifspuitende-drentse-lelieboer-voor-brabant-vragen-sp .

Nadien heeft de Milieudefensieafdeling bij alle provincies een handhavingsverzoek neergelegd. De groep noemde 14 verschillende bestrijdingsmiddelen die nabij Natura2000-gebieden verboden zouden moeten worden. Na aandringen noemde de Milieudefensieafdeling per provincie een stel willekeurige kavels.

SP-Statenlid Irma Koopman heeft er opnieuw vragen over gesteld (11 februari 2022).

Uit de beantwoording (7 maart 2022) bleek dat de provincie het verzoek uitermate serieus nam. De provincie definieerde ‘nabij’ als minder dan 2 km, en inventariseert/de voor elk perceel wat er geteeld werd en welke bestrijdingsmiddelen daarbij gebruikt werden/worden.
Nog sterker, alle provincies gaan op deze wijze te werk.

De volgende stap is om uit te maken of er in de percelen in kwestie een of meer van de genoemde 14 middelen gebruikt worden, of dat middel in een Natura2000-gebied terecht kan komen, en zo ja, of het daar dan een significant negatief effect heeft,

De gezamenlijke provincies vinden dat het Rijk dit onderzoek moet aansturen. De uitkomst kan dan tevens aansluiten bij landelijke terugdringprogramma’s diie al lopen.
Het gesprek Rijk-provincies is in gang.

De actie van de Milieudefensie-afdeling was niet bedoeld om de registratie door het CTGB ( College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden ) als zodanig verboden te krijgen. Daar gaat de provincie namelijk niet over. De vraag was alleen om het feitelijke gebruik te beperken.

Inmiddels heeft de CTGB het mes gezet in de lijst met bestrijdingsmiddelen (zie https://www.ctgb.nl/actueel ). Het blad De Boerderij klaagt steen en been ( https://www.boerderij.nl/ware-kaalslag-aan-gewasbeschermingsmiddelen ). In hoeverre dit geklaag terecht is, valt niet meteen te beoordelen. In elk geval wordt geen van de 14 Westerveldse middelen verboden.

Reactie toevoegen

U bent hier