h

Consequenties vonnis gifspuitende Drentse lelieboer voor Brabant – vragen SP

12 juli 2021

Consequenties vonnis gifspuitende Drentse lelieboer voor Brabant – vragen SP

Milieudefensie heeft voor zijn afdeling Westerveld een opmerkelijke zaak gewonnen tegen de provincie Drente over een lelieboer die zijn areaal steeds verder uitbreidde en een Natura2000-gebied naderde. Dat zou door grondwaterbeïnvloeding en gif spuiten benadeeld kunnen worden.

De provincie Drente vond een Vergunning ex de Wet natuurbescherming niet nodig, de Rechtbank Noord-Nederland, in navolging van Milieudefensie, wel.
De uitspraak vertoont een zekere analogie met het stikstofvonnis van de Raad van State.

Van belang voor andere provincies is dat de Rechtbank op een hoger abstractieniveau oordeelde dan alleen over de specifieke zaak. Het gaat dus om meer dan lelies. Het kan ook gaan over aardappels of boomkwekerijen of fruitteelt die uitbreiden richting Natura2000.
Zo deed de rechtbank de volgende principiële uitspraken over de plicht om een Natuurvergunning aan te vragen:

  • Dat een activiteit al vóór de toepasselijke Europese wetgeving (de Habitatrichtlijn december 2004) plaatsvond, is alleen een ontheffingsgrond als die activiteit naar aard en omvang sindsdien niet veranderd is
  • Bij de grondwaterberekeningen telt het hele areaal en niet alleen het stukje dat erbij komt (“project in samenhang met andere plannen en projecten”)
  • Een toelating door het CTGB (College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden) is niet in zichzelf voldoende grond voor een ontheffing. Het specifieke effect op het Natura2000-gebied in kwestie moet beoordeeld worden
  • De 250m – afstand uit het OBO-onderzoek van het RIVM is niet maatstafgevend. Dat is alleen een onderzoekshulpmiddel geweest. Wat telt is de effectafstand waarop het spuiten merkbaar is (en dat kan wel 500m zijn).

De Socialistische Partij (SP) heeft vragen gesteld aan het College van GS.

De SP vraagt aan GS of GS dezelfde universele werking in het vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland ziet als de SP.
Zo ja, dan wil de SP weten in hoeverre het bestaande Brabantse beleid in overeenstemming is met de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland.
Zo nee, of dat bijvoorbeeld betekent dat er met terugwerkende kracht alsnog Natuurvergunningen moeten worden aangevraagd?

De volledige tekst van de vragen is hieronder te vinden

Reactie toevoegen

U bent hier