h

SP-vragen in Brabantse PS over gifvonnis Westerveld beantwoord

13 oktober 2021

SP-vragen in Brabantse PS over gifvonnis Westerveld beantwoord

De SP-fractie heeft vragen gesteld over het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland, waarin uitgesproken werd dat de provincie Drente de effecten van de uitbreiding van de lelieteelt nabij het Natura2000-gebied Holtingerveld. De zaak was aangespannen door Milieudefensie.
Concreet ontstonden de bedreiging voor het Natura2000-gebied vanwege de grondwaterdaling t.b.v. de lelieteelt en het spuiten van gif. Zie (verwijzing naar eerder artikel).
De SP-vragen gingen er, samengevat, over in hoeverre het op een hoog abstractieniveau gestelde vonnis ook een uitwerking had op de provincie Noord-Brabant en zo ja, hoever die invloed strekte.

Op 28 september 2021 (dus na bijna drie maand) zijn de vragen beantwoord. Mogelijk is er over nagedacht. De tekst, met de oorspronkelijke vragen, is hieronder te vinden via de link

Foto: SP
.

antwoord-SP-vragen-vonnis-WesterveldDownload

De provincie is het met de SP eens dat de letter van de wet ook in Brabant opgaat. Uiteraard. Specifiek betreft dat de inzet van het projectbegrip, de beoordeling van een project in cumulatieve samenhang met andere plannen en projecten, en de relevantie van bestrijdingsmiddelen voor een natuurvergunning (en daarnaast ook die van geluid en grondwateronttrekking). De provincie Noord-Brabant werkt niet met een vaste afstand van 250m,

De provincie maakt een andere inschatting dan de SP waar het gaat om de algemene strekking.
De provincie brengt het Noord-Nederlandse vonnis als een specifiek geval waaraan “voorshands geen vergaande conclusies voor andere teelten en/of houderijen worden getrokken”.
De SP vindt vooralsnog dat het vonnis zo algemeen geformuleerd is, dat er op zijn minst een aantal ‘teelten en/of houderijen’ onder zullen gaan vallen, ook in Noord-Brabant. De PS-fractie van de SP gaat juristen raadplegen.

Verder meldt het antwoord dat de provincie Drente in hoger beroep gegaan is bij de Raad van State.

Reactie toevoegen

U bent hier