h

SP verbaasd over “Lopende discussie Ruit”

4 februari 2018

SP verbaasd over “Lopende discussie Ruit”

In het ED van 01/02/2018 stond een groot artikel met als titel: “Nieuw leven voor oud Ruit-plan”. In dit artikel wordt een alternatief voor de oude Ruitplannen om Eindhoven van de heer Van den Boom van de Dorpspartij uit Gemert breed uitgemeten. Een nieuwe ontsluitingsweg voor Gemert en Beek en Donk die enige honderden miljoenen gaat kosten.

Nu is het bekend, dat in de afgelopen tijd af en toe wat meer of minder serieuze pogingen gedaan zijn om de oude Ruitdiscussie van vóór 2015 nieuw leven in te blazen. Wat ons echter in dit geval verbaast, is de reactie van Gedeputeerde Van der Maat, die bij monde van zijn woordvoerster laat weten “dat het vraagstuk van een oost-westverbinding  ten noorden van Eindhoven ‘nog steeds loopt’. In die zin is dit geen verkeerd moment om suggesties in te brengen en die in de regio bespreekbaar te maken.”

Hierover heeft Willemieke Arts van de SP Statenfractie Noord-Brabant de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld:

  1. Is het boven aangehaalde citaat correct weergegeven? Zo nee, wat bedoelt de Gedeputeerde dan wel? En wordt de krant dan nog om een rectificatie gevraagd?
  2. Ervan uitgaande dat het citaat wel correct is: de regio heeft samen met de provincie een Bereikbaarheidsakkoord met een Bereikbaarheidsagenda opgesteld inhoudende een fors pakket aan maatregelen voor de huidige en toekomstige verkeersproblemen van de regio, met o.a. SmartwayZ voor de hoofdwegenstructuur en een flink aantal andere maatregelen voor de onderliggende wegen en het bereikbaar houden van de regiogemeentes. Daarmee is de “Ruit” van de baan. Hiervoor bestaat ook veel draagvlak in de regio, zie bijvoorbeeld de reactie van de woordvoerster van de gemeente Laarbeek in het artikel. Er is dus NIET gekozen voor het aanleggen van veel nieuw asfalt, vooral omdat de oost-westverbinding te weinig oplossend vermogen had en slecht scoorde in de Maatschappelijke Kosten-batenanalyse (MKBA).

Betekent de reactie van de Provinciewoordvoerster, dat GS deze keuzes niet meer steunen?

En waarop baseert de Gedeputeerde de conclusie, dat er nog steeds discussie over de oost-westverbinding is, aangezien deze niet is opgenomen in het Bereikbaarheidsakkoord, noch in de Bereikbaarheidsagenda, noch SmartwayZ?

  1. Over het programma SmartwayZ bereiken ons steeds positieve berichten. Ook over de samenwerking binnen de regio om de aansluiting op de hoofdwegenstructuur zo optimaal mogelijk te maken, wordt positief gerapporteerd .Daarbij is natuurlijk nog niet alles gerealiseerd , er is veel werk-in-uitvoering. Vriend en vijand noemen de A67 en de A58 als de problemen die het urgentst zijn.

Als de Gedeputeerde dan via zijn woordvoerster laat weten, dat er nog steeds een discussie loopt en dat er suggesties gedaan kunnen worden, betekent dat dan, dat de urgentste problemen elders liggen? Zo ja, waarom gaan GS deze discussie met suggesties dan niet ook met de Provinciale Staten aan?  Tot nu toe is dit namelijk voor zover wij weten, niet gebeurd.

Bijlage: 

Reactie toevoegen

U bent hier