h

SP en PvdA vragen over verkoop Arriva aan Amerikaanse investeerder

20 oktober 2023

SP en PvdA vragen over verkoop Arriva aan Amerikaanse investeerder

Het openbaar vervoer is een basisvoorziening. Het nieuws dat Arriva verkocht wordt aan agressieve  Amerikaanse investeerder sloeg dan ook wel in als een bom. Winstmaximalisatie en laagdrempelig openbaar vervoer voor alle Brabanders gaan niet samen.  Slecht nieuws voor Brabant en slecht nieuws voor de Brabanders dus. Jimmy Dijk en Sandra Beckerman van de SP stelden hier in de Tweede-Kamer al vragen  over en Oscar van Raak stelde, samen met de PvdA de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Brabant:

Betreft: Statenvragen namens de fracties PvdA en SP over de verkoop van Arriva

Datum: 18 oktober 2023

Geacht college,

Reuters publiceerde op 13 oktober 2023[1] een artikel waaruit blijkt dat Deutsche Bahn (een staatsbedrijf gericht op duurzame groei) voornemens is om Arriva op korte termijn te verkopen aan een Amerikaanse Investeringsmaatschappij genaamd “I Squared Capital” voor een bedrag van 1.68 miljard Dollar. Begin 2023 bleek een voornemen tot verkoop overigens al via journalistieke berichtgeving[2].

De PvdA en SP zijn van mening dat het OV een publieke voorziening is. Het feit dat deze publieke voorziening nu (mogelijk) gekocht wordt door een bedrijf dat gericht is op het realiseren van een stevig rendement voor haar investeerders baart de PvdA en SP grote zorgen. Daarom stellen wij graag de volgende vragen:

 1. Heeft u kennis genomen van de berichtgeving van deze voorgenomen verkoop van Arriva?
 2. Klopt het dat Deutsche Bahn voornemens is om Arriva te verkopen? Is dit voornemen eerder onderdeel van gesprek geweest tussen de provincie en Arriva?
 3. Wat betekent deze voorgenomen verkoop van Arriva voor het openbaar vervoer in de diverse regio’s van Noord-Brabant? En voor de medewerkers van Arriva?
 4. Welke mogelijkheden zijn er binnen de concessies om de belangen van reizigers en werknemers zo goed mogelijk te borgen?
 5. Op welke wijze kan deze (voorgenomen) verkoop van invloed zijn op de lopende aanbestedingsprocedure in West-Brabant?
 6. Is het mogelijk om in toekomstige aanbestedingsprocedures voorwaarden op te nemen gerelateerd aan een toekomstige verkoop van een concessiehouder?
 7. Over I Squared Capital is weinig informatie te vinden. Wat voor een bedrijf is dit? Hebben zij binnen of buiten Nederland al meerdere vervoerders in handen? Zo ja, welke en wat zijn de ervaringen bij die vervoerders?
 8. Deelt u onze aanname dat dit bedrijf Arriva koopt met als doel om zoveel mogelijk winst te maken en op zijn minst niet de belangen van reizigers in Nederland voorop stelt?
 9. Deelt u onze mening dat het OV in de eerste plaats een publieke voorziening is en dat winst maken binnen het OV geen doel op zich moet zijn?
 10. Bent u het met ons eens dat de verkoop van Arriva aan een bedrijf dat slechts uit is op winstmaximalisatie voor Noord-Brabant onwenselijk is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
 11. Heeft u kenbaar gemaakt bij Arriva en/of Deutsche Bahn dat een dergelijke verkoop onwenselijk is? Zo nee, waarom niet en bent u alsnog voornemens dat te doen? Zo ja, wat was de reactie?
 12. Heeft u contact met andere provincies over de voorgenomen verkoop van Arriva? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is de strekking van het contact en bent u van plan om samen actie te ondernemen in deze kwestie?
 13. Heeft u contact met het ministerie van I&W over deze mogelijke verkoop? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat vindt I&W van de verkoop van Arriva? Zijn er vanuit de Rijksoverheid mogelijkheden om deze verkoop tegen te houden?

Wij kijken uit naar de beantwoording van deze vragen.

 

Namens de Partij van de Arbeid  –  Fiona Bijl

Namens de SP  –   Oscar van Raak

[1] https://www.reuters.com/markets/deals/deutsche-bahn-close-signing-168-bn-deal-sell-arriva-i-squared-sources-2023-10-13/

[2] https://be.marketscreener.com/beursnieuws/laatste/Deutsche-Bahn-overweegt-verkoop-Arriva-onderdeel-nieuw-leven-in-te-blazen-Bloomberg-News-42752265/

Reactie toevoegen

U bent hier