h

Hoe veilig is het in het Brabants OV?

13 oktober 2023

Hoe veilig is het in het Brabants OV?

Foto: SP

Veiligheid in de bus is helaas nog altijd een relevant thema. Niet alleen zijn (gewelds)incidenten heel vervelend voor reizigers, maar ook zijn ze vernietigend voor het gevoel van veiligheid van de Brabantse buschauffeurs. Recent kwam in het nieuws dat busvervoerder Arriva het heft in eigen hand neemt, en zelf boetes gaat uitdelen aan herrieschoppers. De fractie van de SP is blij dat er actief nagedacht én gehandeld wordt om de veiligheid in de bus te vergroten. Oscar van Raak van de statenfractie van de SP heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten:

  1. Kan het college aangeven hoeveel veiligheidsincidenten zich het afgelopen jaar in het Brabantse OV (busvervoer) hebben voorgedaan?
  2. Ziet het college ten opzichte van vorige jaren een stijging of daling van het aantal gemelde veiligheidsincidenten in de bus?
  3. Kan het college ingaan op de voorwaarden gesteld in de concessies rondom veiligheid in de bus? Acht het college deze voorwaarden toereikend ten opzichte van de ontwikkeling van het aantal veiligheidsincidenten?
  4. Kan het college aangeven wat de gemiddelde aanlooptijd is voordat een veiligheidsmedewerker, dan wel een OV-handhaver, een bus heeft bereikt waarin sprake is van overlast?
  5. Op wat voor wijze werkt / denkt het college mee om de sociale veiligheid in de bus te vergroten? Kan het college de maatregelen noemen die genomen zijn na het ondertekenen van het landelijk convenant sociale veiligheid in het OV 2020-2025? Kan het college reflecteren op het effect van deze maatregelen?

Busvervoerder Arriva heeft recent aangekondigd een pilot te starten waarin het bedrijf zelf boetes uit gaat delen voor veroorzakers van overlast in haar bussen.[1] De fractie van de SP kijkt met belangstelling uit naar de resultaten van deze pilot, maar ziet eveneens noodzaak tot het stellen van de volgende vragen.

  1. Kan het college aangeven wat Arriva als ‘overlast’ zal bestempelen? Voor wat voor gedragingen gaan boetes uitgedeeld worden?
  2. Staat tegen een boete van Arriva een mogelijkheid tot beroep open? Zo ja, bij wie? Zo nee, waarom niet?
  3. Kan het college aangeven wanneer het de eerste resultaten van deze pilot verwacht? Kunnen deze resultaten met PS gedeeld worden?

Reactie toevoegen

U bent hier