h

Hoe zit het met ontgassen in Brabant?

25 januari 2023

Hoe zit het met ontgassen in Brabant?

In de NRC van 23 januari 2023 ( https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/22/hoofdpijn-duizeligheid-en-tranende-ogen-dankzij-de-giftige-dampen-van-het-binnenvaartschip-a4154840 ) staat een onthullend artikel over hoe binnenvaartschippers door keiharde financiële dwang van hun opdrachtgevers gedwongen worden om hun schepen, na een transport van olieproducten of andere chemische lading, in de buitenlucht te ontgassen. Het gaat daarbij soms om Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS-stoffen) als bijvoorbeeld het zeer giftige benzeen, xyleen en tolueen waarvoor de minimalisatieverplichting geldt uit het Activiteitenbesluit.
Dit ontgassen draagt bij aan gezondheidsschade van het personeel  aan boord, en tot luchtvervuiling in de gebieden langs de rivier.

Nu grenst Noord-Brabant aan de Kreekraksluizen, het Rijn-Scheldekanaal, het Volkerak, het Hollands Diep, de Maas en de Merwede. Daarnaast lopen er nogal wat kanalen door Noord-Brabant. Het komt ons als SP-fractie voor dat hier enige reden tot zorg ligt.

In de Interim Omgevings Verordening (IOV) van 15 april 2022 wordt melding gemaakt van de problematiek van het ontgassen door binnenvaartschepen.
In de bepalingen staat echter slechts de korte tekst van artikel 2.38, lid 1 en 2, luidend (lid 1) “Het is verboden om in Ontgassingsvrij gebied restladingdamp van aardolieproducten die bestaan uit meer dan 10% benzeen te emitteren” en (lid 2) “Van het verbod in het eerste lid kan ontheffing verleend worden als de belangen van het milieu zich daar niet tegen verzetten”.

Daarom heeft Irma Koopman van de SP-fractie de volgende vragen aan het College gesteld:

 1. Kent uw College het artikel in de NRC van 23 jan 2023?
 2. Wat wordt precies met een ‘Ontgassingsvrij gebied’ bedoeld? Dit begrip wordt in de IOV niet gedefinieerd.
 3. Heeft de provincie Noord-Brabant, naast de in genoemd artikel 2.38  van de IOV, op dit moment nog andere eigen regelgeving m.b.t. het ontgassen van binnenvaartschepen op rivieren en kanalen, die door of langs Brabant lopen?
 4. Zo ja, hoe luidt die regelgeving?
 5. Wat is de argumentatie om art. 2.38.1 slechts te beperken tot benzeen en tot concentraties groter dan 10%? Waarom staat in de IOV april 2022 geen bepaling die vorm geeft aan de algemene minimalisatieplicht van alle ZZS-stoffen uit het Activiteitenbesluit in relatie tot de binnenvaart?
 6. Nemen de wettelijke mogelijkheden in deze toe als/wanneer de Omgevingswet is ingevoerd?
 7. Moeten kanalen in deze gelijkgesteld worden aan rivieren?
 8. Zijn ontgassingen vanuit de binnenvaart op het Brabantse luchtmeetnet terug te zien?
 9. Heeft uw College wel eens aansporend contact met de ILT over het handhaven op dit probleem?
 10.  Krijgt de provincie wel eens klachten uit een langs een kanaal of rivier gelegen gemeente?
 11. Hebben gemeenten binnen de provincie eigen regelgeving met betrekking tot ontgassen vanuit de binnenvaart?
 12. Hoe werkt in praktijk het ontgassingsstation in Moerdijk? Komen daar veel schepen langs? Was het moeilijk er een milieuvergunning voor te componeren?
 13. Geeft de stelling van hoogleraar Arcuri en haar promovendus, dat internationale handelsverdragen in geen enkel opzicht een belemmering vormen voor een verbod op varend ontgassen, uw College van GS aanleiding tot verdergaande verbodsbepalingen op het ontgassen door binnenvaartschepen, ook als deze niet meer in lijn zijn met de onterecht losse wetgeving door het Rijk?

Reactie toevoegen

U bent hier