h

GOL plannen opnieuw naar Raad van State

1 augustus 2022

GOL plannen opnieuw naar Raad van State

In de laatste statenvergadering vóór de vakantie op 15 juli moesten PS nog stemmen over een aangepast Inpassingsplan voor het GOL ( Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat). Dit was nodig om het plan, aangepast vanwege de aangescherpte stikstofregels definitief goedgekeurd te krijgen door de Raad van State. Ondanks de vele insprekers uit de regio en vele bezwaren van met name de oppositie over de als maar stijgende kosten voor het project, werd het aangepaste PIP goedgekeurd met steun van de hele coalitie (VVD, CDA, D66, GL en PvdA) en de CU/SGP. De oppositie probeerde nog om via moties het plan opgedeeld te krijgen en het Halvezolenlijntje te “redden”. Maar het mocht niet baten. Lees hier de bijdrage van de SPfractie :

Spreektekst GOL        PSvergadering dd 15-07-2022

Voorzitter,

Het voorstel dat we vandaag bespreken, een herzien Inpassingsplan voor GOL West en Oost en de bijbehorende onteigeningsbesluiten is voor mijn fractie, zoals ik al in de Themavergadering zei,  een plan met positieve en negatieve onderdelen. Maar vandaag krijgen we het plan als een geheel aangeboden. Eigenlijk is die dubbele mening ten aanzien van het plan sinds de inspraakreacties deze keer, alleen maar groter geworden.  Doordat de Raad van State een aanvulling op onderdelen van het plan vraagt, krijgen de insprekers en wij de kans om opnieuw te benadrukken waar het plan de beoogde doelen mogelijk niet gaat bereiken.

Als wij de diverse doelen langslopen, vindt de SP de Hoogwaterbescherming Den Bosch een prima onderdeel, dat liefst zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd.

Het onderdeel natuur met de bijbehorende natuurcompensatie wordt door ons grotendeels positief beoordeeld, hoewel de plannen voor de Baardwijkse Overlaat en de spoorbrug ons niet overtuigen en met voortschrijdend inzicht, hoogstwaarschijnlijk beter kunnen.

De grootste bedenkingen hebben wij bij het onderdeel verkeer. De aanpassingen aan de A59 mogen dan voor een groot deel efficiënt lijken, als er vervolgens in de aansluitingen op de A59 geen goede keuzes worden gemaakt, bereik je het beoogde doel niet. En zeker als aanpassingen bij de A59 elders voor grote nieuwe problemen zorgen, verspil je alleen maar geld. Het bekende waterbedprobleem.

Voorzitter, boven het GOLplan hangt nog steeds het zwaard van Damocles. Nee niet één zwaard, zelfs wel drie!

Ten eerste het stikstofzwaard, ons allen welbekend. De juridische houdbaarheid van de berekeningen is nog steeds niet zeker.  Ten tweede: krijgen wij de benodigde nieuwe vergunning Wet Natuurbescherming wel?  En als laatste en zeker niet onbelangrijk: hoe gaat het allemaal financieel uitpakken , niet alleen voor ons als provincie, maar vooral ook voor de gemeentes Waalwijk en Heusden als de kosten van het project nog verder oplopen? Want als de gemeentes niet voldoende geld hebben, om het onderliggende wegennet in samenspraak met de inwoners adequaat aan te pakken, zakt het onderdeel verkeer totaal door z’n hoeven.

Kortom: Kunnen Gedeputeerde Staten zo snel als mogelijk met een financieel totaalplaatje komen? En dat er een voorstel bij ligt met de afzonderlijke deelprojecten en bijbehorende financiën?

Verder willen wij nogmaals de verzekering dat er gezien alle onzekerheden geen onomkeerbare stappen genomen worden , totdat alles vaststaat, met name voor wat betreft de onteigeningen.

Reactie toevoegen

U bent hier