h

Integriteit

4 juli 2022

Integriteit

Op vrijdag 1 juli publiceerde de NRC een artikel met daarin de mededeling dat 18 boeren(of medewerkers van aan deze sector gelieerde bedrijven) gewoon meepraten en meestemmen over zaken die direct in hun persoonlijk belang zijn. De NRC stelden in het artikel dat dit in strijd is met de integriteitsregels.

Regelmatig gebeurt het in de vergaderingen van Provinciale Staten dat een statenlid vraagt zich van stemming te mogen onthouden. Zij moeten daarvoor toestemming vragen omdat een provinciale Statenlid verplicht is zijn stem uit te brengen over de gedane voorstellen. De Provincie wet zegt in art 28: 1a dat leden van Provinciale Staten niet mogen stemmen als het gaat om: a. een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken.  Zo zijn er voorbeelden van statenleden die bijvoorbeeld bij Natuurmonumenten werkten, die zich moesten onthouden van stemmen als het over natuur ging, statenleden die bij de Universiteit Tilburg werkten die zich moesten onthouden als het ging over die universiteit etc etc.

Natuurlijk heeft bijvoorbeeld ook een melkveehouder die statenlid is of een medewerker van een veevoederbedrijf een persoonlijk belang als er in de staten besluiten genomen worden over bijvoorbeeld het stikstofbeleid voor de landbouw, of bijvoorbeeld over het mestbeleid. De uitkomst van deze provinciale regels voor stikstof en voor mest treffen deze personen direct in hun (financiële) persoonlijke belang. Toch heeft in Provinciale Staten van Brabant tot nu toe nog nooit een boer of medewerker van aan de landbouw gelieerde bedrijven(zoals veevoederbedrijven en ZLTO) zich onthouden van stemming vanwege persoonlijk rechtstreeks dan wel middellijk belang.

SP-er Nico Heijmans heeft hierover een uitspraak gevraagd van het presidium.

Reactie toevoegen

U bent hier