h

De “groene” partijen GroenLinks, PvdA en D66 steunden deze voorstellen niet! Snapt U het nog?

13 maart 2022

De “groene” partijen GroenLinks, PvdA en D66 steunden deze voorstellen niet! Snapt U het nog?

Op vrijdag 11 maart tijdens het behandelen van de Omgevingsverordening Noord-Brabant diende de SP een motie en een amendement in waar elke groene partij zich de vingers bij zou moeten aflikken. De drie partijen zeiden over de SP voorstellen dat zij het doel onderschreven, de strekking van de voorstellen ook, maar toch niet voor stemden. Zelfs het CDA sprak lovende woorden over de SP-voorstellen, onderschreven wat er in stond, maar ook zij steunden ze niet. Eigenlijk maar 1 conclusie mogelijk: Zij mochten niet van de VVD!

Wat was er nou precies aan de hand?

De provincie vraagt van de Brabantse boeren om veel geld te investeren in nieuwe stalsystemen en de boeren hebben de verplichting om dit uiterlijk 1 januari 2024 op orde te hebben. De investeringen zijn niet gegarandeerd rendabel en deze eisen kunnen voor flink wat boeren zo zwaar zijn dat zij gedwongen zijn te stoppen. Dat is nogal wat, maar vanuit het belang van natuur, milieu en klimaat zijn strenge eisen noodzakelijk om de uitstoot te verminderen.

Met dezelfde belangen, natuur, milieu en klimaat, in het achterhoofd vindt de SP het ook de hoogste tijd worden dat we ook eisen gaan stellen aan niet-agrarische bedrijven, zoals bijvoorbeeld de verplichting om zonnepanelen op bedrijfsdaken te leggen. Overigens een investering die gegarandeerd rendabel is. En naast het belang van natuur, milieu en klimaat is het ook nog eens heel belangrijk om onafhankelijk te worden van (Russisch) aardgas en is door zon opgewekte energie op dit moment veel betaalbaarder.

Nederland is een klein land en de ruimte is schaars en eigenlijk is er geen ruimte in ons land voor gigantische zonneweides of parken, dus het beleggen van zoveel mogelijk daken is ook vanuit dat oogpunt vele malen beter.

Wat stelden wij voor? Wij stelden voor om op nieuw aan te leggen bedrijfsterreinen van bedrijven te eisen dat zij minimaal 80% van hun dakoppervlak beleggen met zonnepanelen. Wij kunnen dat eisen als provincie want wij zijn, zoals dat zo mooi heet, het bevoegd gezag.

Voor bestaande bedrijven op bestaande bedrijfsterreinen is niet de provincie maar zijn gemeenten het bevoegd gezag. Op grond van de wet, namelijk het Besluit Bouwwerken Leefomgeving(BBL), kunnen gemeenten bestaande bedrijven verplichten om minimaal zoveel zonnepanelen op hun dak te leggen als nodig is om te voorzien in de eigen behoefte van het bedrijf. Maar gemeenten doen dit niet. Je gaat als gemeente ook niet zo snel een verplichting aan bedrijven opleggen, terwijl bijvoorbeeld de buurgemeente dat niet doet. Bedrijven zouden wel eens kunnen vertrekken hierdoor. De SP stelde in een motie dus voor om als provincie met alle Brabantse gemeenten te gaan overleggen om als gemeenten gezamenlijk te gaan besluiten dat alle Brabantse bedrijven minimaal zoveel zonnepanelen op hun dak moeten leggen als nodig is voor het voorzien in de eigen behoefte. In de motie werd het volledig aan de gemeenten en de provincie overgelaten wanneer die verplichting dan in zou moeten gaan. Dat mocht 1 januari 2024 zijn, of 1 januari 2025, of 1 januari 2026, of zelfs nog later.

Maar zonder deugdelijke argumenten werden onze voorstellen afgewezen.

Agrarische bedrijven dwingend opleggen dat zij voor natuur, milieu en klimaat niet-rendabele investeringen doen die ze zelfs de kop kunnen kosten.

Niet- agrarische bedrijven voor diezelfde doelen helemaal niks dwingend opleggen vinden wij meten met 2 maten en onacceptabel!

Vraag die voor ons overblijft: Hebben GroenLinks, PvdA en D66 onze voorstellen niet gesteund vanwege hun slappe ruggengraat of vanwege hun slappe knietjes? Of komt het misschien wel door beide?

Hieronder vindt u zowel het amendement als de motie die zijn ingediend.

Reactie toevoegen

U bent hier