h

Mogen de mensen in Cuijk zelf nog iets zeggen?

9 september 2021

Mogen de mensen in Cuijk zelf nog iets zeggen?

De Cuijkse gemeenteraad heeft begin dit jaar (unaniem) besloten via een proces waarbij inwoners zelf meer zeggenschap, invloed en verantwoordelijkheid hebben leefbaarheidsmiddelen beschikbaar te stellen aan de inwoners van haar kernen. Een initiatief dat de Statenfractie van de SP alleen maar toe kan juichen, er wordt immers gewerkt aan de leefbaarheid van de kernen van de nu nog gemeente Cuijk, waarbij inwoners ook nog stevig aan de lat staan.

 

Daarna is er een proces gestart met de inwoners van de diverse kernen. Hier zijn mooie en diversie ideeën uit voortgekomen, van een pluktuin en het verbeteren van de accommodatie bij een kinderboerderij, tot de herinrichting van een kerkhof. Het is de bedoeling dat de raad deze maand (september) nog over besluit over welke ideeën tot wasdom komen.

De gemeente Cuijk is echter te kennen gegeven dat de provincie niet akkoord gaat met deze uitgave, dit vanwege de aanstaande gemeentelijke herindeling. Per januari 2022 gaat de gemeente Cuijk over in de gemeente Land van Cuijk en de voorgenomen uitgave zou betekenen dat de gemeente Cuijk ‘over haar graf heen regeert’. De SP Statenfractie kent en onderschrijft de regel- en wetgeving rondom financiën van gemeenten die aan het fuseren zijn. Echter, uitzonderingen zijn mogelijk. Zo is B&W bevoegd uitgaven te doen voor het tijdvak waarin er nog geen nieuwe begroting van de nieuwe gemeente is vastgesteld, mits daar geen bezwaar daartegen is vanuit Gedeputeerde Staten.

Hier komt bij dat er geen bezwaren zijn tegen deze uitgave bij andere gemeenten waarmee Cuijk in het fusieproces zit en dat de uit te geven middelen ook in lijn liggen met het herindelingsadvies. De SP-fractie is daarom van mening dat hiermee niet ‘over het graf heen geregeerd wordt’, en dat op deze manier – onbedoeld – een goed participatief proces met inwoners doorkruist wordt. Dit lijkt ons niet goed voor het vertrouwen in de politiek.

Maarten Everling van de SP-fractie stelt daarom de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

1. Deelt GS de mening van de SP dat er hier geen sprake is van ‘over het graf heen regeren’ en kunt u uw antwoord ook toelichten?

2. Is het college van Gedeputeerde Staten bereid de gemeente toe te staan deze uitgave te doen? Kunt u uw antwoord toelichten?

3. Indien het voorgaande antwoord ‘nee’ was, welke alternatieven zijn er volgens uw college nog om alsnog recht te doen aan het participatief proces van de inwoners in de kernen van de gemeente Cuijk?

Gezien het korte tijdsbestek heeft de SP het college verzocht onze vragen spoedig te beantwoorden.

Reactie toevoegen

U bent hier