h

Schriftelijke vragen van de SP-fractie over vergunning en toezicht op mestbewerkers in Brabant en het bevoegd gezag erover

27 juni 2021

Schriftelijke vragen van de SP-fractie over vergunning en toezicht op mestbewerkers in Brabant en het bevoegd gezag erover

In het Eindhovens Dagblad van 25 juni 2021 staat een artikel over een mestbewerkingsbedrijf uit Bergeijk dat vorig jaar bijna 4 keer meer varkensmest bewerkte dan was toegestaan.

Dit is vastgesteld door de omgevingsdienst met de informatie is niet met de gemeenteraad gedeeld, zelfs niet na vragen. Pas na een WOB verzoek werd het rapport van de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) openbaar gemaakt. Zie bijlage.

https://www.ed.nl/kempen/gemeente-verzwijgt-dat-bergeijks-bedrijf-vier-keer-meer-mest-bewerkte-dan-is-toegestaan~a6b399ee/

Het is niet de eerste keer dat Houbraken de fout in gaat met een overmatig hoge productie. Eerder gebeurde dat al in 2016. De provincie kwam er toen na een controle bij het bedrijf achter dat tienduizenden tonnen meer varkensmest werden verwerkt dan de 25.000 ton waarvoor een vergunning is verleend. Houbraken kreeg een dwangsom aan zijn broek die kon oplopen tot 1,5 miljoen. 

De Bergeijkse mestverwerker ging tegen het besluit in beroep, maar de Raad van State oordeelde uiteindelijk dat de dwangsom terecht was opgelegd door de provincie.

Deze ontwikkeling roept bij Irma Koopman en Nico Heijmans onderstaande vragen op die zij aan het college van Gedeputeerde Staten hebben gesteld:

 1. Zijn rapporten van de omgevingsdiensten niet altijd openbaar? Het is vreemd dat er een WOB verzoek voor nodig is.
 2. Waarom is, voordat bevoegd gezag overging van de Provincie naar de gemeente Bergeijk in 2020, niet gecontroleerd of het bedrijf zich aan de maximale hoeveelheid te verwerken mest hield, zeker omdat er een dwangsom loopt?
 3. Waarom gaat het bevoegd gezag na forse overtreding toch terug naar de gemeente en blijft het niet bij de Provincie?
 4. Bij hoeveel ton mestbewerking valt een mestbewerker onder het bevoegd gezag van de gemeente en wanneer onder het bevoegd gezag van de Provincie?
 5. Is nog na te gaan of in voorgaande jaren de hoeveelheid mest bij andere bewerkingsbedrijven ook is overschreden? Bijvoorbeeld door controle van toeleverings- of transportbedrijven?
 6. In de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 was de Provincie bevoegd gezag, dat staat in de uitspraak Raad van State. Er zijn aanwijzingen dat er toen ook meer mest is bewerkt. Bent u bereid om na te gaan of Houbraken in die jaren ook de vergunde hoeveelheid mest overschreed? Kunt u de resultaten van dat onderzoek met ons delen?
 7. Uit het controlerapport van de ODZOB blijkt dat de bewerkte hoeveelheid mest minimaal 90.336 ton is. Is de Provincie bij die hoeveelheid niet de facto bevoegd gezag?
  Zo ja, bent u bereid het bevoegd gezag van de gemeente Bergeijk over te nemen? Zo nee, waarom niet?
 8. Op deze manier kunnen dit soort bedrijven goedkoper werken dan anderen. Zij hebben dus een betere kans te overleven dan bedrijven die zich netjes aan de vergunning houden. “De goeien gaan kapot en de boeven blijven overeind”, zei een buurtbewoner tegen ons. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?
 9. Op dit moment loopt het traject waarbij locaties worden gezocht die geschikt zijn voor grootschalige mestbewerking. De Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant staat uitbreiding op deze locatie niet toe. Bent u bereid om bedrijven die, zoals Houbraken, meerdere keren fors in overtreding zijn, uit te sluiten in dit traject? Dus locaties van recidive overtreders niet open te stellen voor  uitbreiding.
 10. Wanneer een mestbewerker zo ver over de vergunning gaat wordt dus de NB vergunning ook overtreden. Het bedrijf overschrijdt de maximaal vergunde stikstofuitstoot. Kan GS daarop gelijk handhaven?
 11. Voor zover wij kunnen nagaan heeft er nauwelijks controle plaatsgevonden bij Houbraken, dit terwijl er een dwangsom loopt. Ook in de periode 2016 tot en met 2020 niet, toen de Provincie bevoegd gezag was. Dit roept bij ons de vraag op of er voldoende aandacht is voor controle en handhaving bij grootschalige mestbewerking. Bent u het met ons eens dat die controle geïntensiveerd moet worden?
  Zo ja, bent u bereid hier extra middelen voor vrij te maken?
  Zo nee, waarom niet?

Foto: SP

Foto: SP

Foto: SP

Foto: SP

Reactie toevoegen

U bent hier