h

SP wil hulp provincie voor aanpak eenzaamheid ouderen in verpleeghuizen tijdens Corona crisis

21 april 2020

SP wil hulp provincie voor aanpak eenzaamheid ouderen in verpleeghuizen tijdens Corona crisis

De gevolgen van het coronavirus zijn desastreus. In aantal sterfgevallen en aantal besmettingen.  Maar ook maatschappelijk en economisch zijn de gevolgen dramatisch en nog niet volledig te overzien.

Naar de mening van de SP-statenfractie betreft het hier een crisis waarvan niemand kan zeggen: “Dit gaat mij niet aan”, of zoals in veel situaties wanneer het de provincie betreft: “Het is onze taak niet”.

Natuurlijk realiseert de SP-fractie zich dat de rol van de provincie in deze crisis beperkt is, maar toch willen wij uw bijzondere aandacht vragen voor een specifiek aspect van deze crisis.

In Brabant wonen alleen al in de vijf grootste steden ruim 11.000 mensen in verzorgings- en verpleegtehuizen. U bent ongetwijfeld op de hoogte van het feit dat de bewoners van deze instellingen al wekenlang verstoken blijven van   bezoek door familie, vrienden en kennissen. De maatregel om geen bezoek en contact met de buitenwereld toe te staan vindt de SP-fractie alleszins begrijpelijk, maar we constateren ook dat dit inmiddels leidt tot praktisch onverdraagbaar leed in de vorm van eenzaamheid, vervreemding en hopeloosheid.

Nurettin Altundal van de SP-statenfractie heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Bent u met de SP van mening dat voor veel bewoners van Brabantse verzorgings- en verpleegtehuizen er inmiddels een bijna onverdraagbare situatie is ontstaan doordat zij volledig zijn afgesloten van “de buitenwereld”’.
  2. Bent u op de hoogte van initiatieven om bijvoorbeeld via “bezoekcontainers” of door het aanwijzen van 1 persoon die wel contact met 1 persoon in een verzorgings- verpleegtehuis contact mag hebben(natuurlijk goed getest en beschermd) er naar wegen gezocht wordt om deze vereenzaming en vervreemding te doorbreken?
  3. Bent u bereid om materieel, financieel of facilitair te bezien of we als provincie specifiek voor deze groep mensen iets kunnen doen om hun situatie draaglijker te maken en initiatieven zoals genoemd in vraag 2 te steunen?
  4. Bent u met de SP-fractie van mening dat het hier om de zwakste en minst weerbare mensen gaat in onze samenleving die het verdienen dat we al het mogelijke doen om hun situatie zo draaglijk mogelijk te maken?

Reactie toevoegen

U bent hier