h

Vragen over Lightrail in SRE gebied

12 juli 2019

Vragen over Lightrail in SRE gebied

Het gerespecteerde vakblad SpoorPro voor de railsector bracht op 05 juli 2019 een opmerkelijk verslag van een brainstormsessie over light rail of een smart rapid bus als mogelijke oplossing voor de te verwachten mobiliteitsproblematiek van de regio Eindhoven. Het artikel is te vinden op www.spoorpro.nl/materieel/2019/07/05/regionale-schaalsprong-oplossing-voor-bereikbaarheid-eindhoven/ .

Aanwezig waren onder andere Barth Donners, adviseur duurzame mobiliteit bij Royal HaskonigDHV, Anja Hannema, Senior adviseur spoor bij Gemeente Eindhoven, en diverse railprofessionals. Het was een ‘Blue Sky-concept’ – discussie.
De vervoersprognoses signaleren dat tussen 2030 en 2040 de weginfrastructuur en het OV niet langer toereikend zijn voor de reizigersstromen.
Verder “heeft Eindhoven veel spoorse ambities in de vorm van snelle internationale verbindingen naar Düsseldorf, Aken, Antwerpen en Brussel” aldus Hannema, en het daartoe anapassen van de infrastructuur kost veel geld. Men zou zich deze aanpassingskosten voor een deel kunnen besparen door de Sprinters van de rails te halen, waardoor er ruimte op de bestaande rails ontstaat.
Ter vervanging van de Sprinters en de bestaande HOV-lijnen zou er een metropolitaan OV-systeem moeten komen, bijvoorbeeld in de vorm van een light rail of een innovatieve autonome smart rapid bus, zoals die in China al rijdt. Dat zou fijnmaziger kunnen zijn en de verkeersaantrekkende bestemmingen (zoals bijvoorbeeld industrieterrein De Run met o.a. ASML) beter kunnen bedienen. “Metropolitaan”, want alleen dan kan er voldoende schaalgrootte ontstaan.

Nu is het eenvoudig om tegen dit ‘Blue Sky-project’ sceptische bezwaren in te brengen. De aanleg van nieuwe infrastructuur in bestaand stedelijk gebied, en de daarbij horende kosten en onzekerheden, dringen zich als vanzelfsprekend op. En inderdaad zit er tussen de intenties van Blue Sky-projecten en de uiteindelijke realisatie vaak veel verschil.

Aan de andere kant staat de regio Eindhoven-Helmond voor een aantal strategische uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid:
-              De verduurzaming van de mobiliteit
-              De toekomst van het grote wegennet
-              De breed gedragen wens om het vliegverkeer op Eindhoven Airport te doen krimpen, en voor
                een deel over te dragen aan het spoorwegnet
En Donners en Hannema zijn op hun gebied vaak geraadpleegde grootheden.
Donners heeft ook meegeschreven aan het in september 2018 aangeboden ministerieel onderzoek over de landzijdige bereikbaarheid van Eindhoven Airport, waarin het concept lightrail enkele malen genoemd wordt.

Deze inleiding brengt de SP-fractie tot de volgende vragen:

1)Was onze provincie betrokken bij deze brainstormsessie?

2)Zo ja, was dat ambtelijk of bestuurlijk?

3)Zo nee, heeft u dan inmiddels kennis genomen van de ingebrachte argumenten?

4)Bestaat er een verslag van deze sessie en bent u bereid om dat met Provinciale Staten te delen?

5)Wordt er in ons Provinciehuis op ambtelijk niveau over vergelijkbare vragen en oplossingen nagedacht?

6)Heeft uw College een politieke mening over de denkrichtingen, die in de brainstormsessie naar voren zijn gebracht?

Reactie toevoegen

U bent hier