h

Bewoners Patersven willen normaal behandeld worden

7 maart 2019

Bewoners Patersven willen normaal behandeld worden

De SP heeft al eerder aandacht gevraagd voor de situatie met betrekking tot Parc Patersven in de gemeente Zundert. De problematiek hier kent een lange geschiedenis.

Kern is dat er al jaren een strijd gevoerd wordt over de vraag of Patersven permanent bewoond mag worden of niet. Enige tijd geleden kwam er een einde aan deze strijd, althans dat was de verwachting. Inmiddels is besloten dat Patersven permanent bewoond mag worden en daarbij was de verwachting van veel bewoners en ook bij ons dat de gemeente Zundert daar ook naar zou handelen. Toestemming tot permanente bewoning zou immers behoren te leiden tot het behandelen en beschouwen van Patersven als een normale woonwijk.

Echter veel bewoners lopen nog steeds tegen problemen aan en daarom stelde Nico Heijmans van de SP de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Is GS bekend met de geschiedenis van Patersven en de wijze waarop de gemeente Zundert in het verleden en tot nu toe gehandeld heeft en wat is uw mening hierover?
  2. In 2015 heeft de gemeenteraad van Zundert het bestemmingsplan voor Patersven vastgesteld waarbij is vastgelegd dat van de 450 woningen er 420 permanent bewoond mogen worden. Het merendeel van die 420 woningen wordt thans ook permanent bewoont. Is het college met de SP van mening dat gezien deze feitelijke situatie Patersven behandeld en beschouwd zou moeten worden als een normale woonwijk?
  3. Zo nee, hoe leest u dan de constatering van de Raad van State van 10 januari 2018, nummer 201607883/1/A1 waarin in punt 7.1 tweede alinea geconstateerd wordt:  “Feitelijk gaat het om een wijk met 450 woningen, alle in particuliere eigendom en grotendeels permanent bewoond?
  4. De gemeente Zundert wijst de Vereniging van Eigenaren Patersven aan als haar enige gesprekspartner, terwijl lang niet alle bewoners daar bij zijn aangesloten of zich vertegenwoordigd voelt. In punt 5 van de uitspraak van de Raad van State constateert deze Raad dat de gemeente ten onrechte de Vereniging van Eigenaren Patersven als enige vertegenwoordiger namens de bewoners ziet. Geciteerd uit punt 5: “ …… maar dat niet kan worden gezegd dat de VEP een doorslaggevende invloed of zeggenschap heeft op alle percelen binnen het park”. Het is duidelijk dat de gemeente in strijd hiermee handelt. Wat is de mening van het college over deze opstelling van de gemeente Zundert?
  5. Bewoners zijn voor informatie van het overleg Gemeente – VEP aangewezen op datgene dat het Bestuur van de VEP daarover kwijt wil omdat er geen verslagen worden gemaakt of verstrekt voor de bewoners die niet zijn aangesloten bij de VEP. Bent u met de SP van mening dat de gemeente Zundert ook zou moeten communiceren met de niet bij de VEP aangesloten bewoners, gezien de vorengenoemde uitspraak van de Raad van State?
  6. Tot slot willen wij u vragen of u bereid bent in overleg te gaan met de gemeente Zundert met als inzet dat Patersven een woonwijk wordt zoals alle andere woningen, waarbij infrastructuur, watervoorziening, riolering en beheer een verantwoordelijkheid wordt van de gemeente.

Reactie toevoegen

U bent hier