h

SP: Er valt wel wat te verbeteren aan de N279 Zuid

14 december 2018

SP: Er valt wel wat te verbeteren aan de N279 Zuid

Willemieke Arts heeft bij de statenvergadering van 7 december jl de volgende tekst uitgesproken namens de SP:

Voorzitter,  Vandaag hebben we het over het Inpassingsplan voor de N279 Veghel-Asten, kortweg N279 Zuid.

Eindelijk, want aan de weg zoals hij nu functioneert, valt wel wat te verbeteren. Er is flink wat tijd en overleg gestoken in het zoeken naar een verkeersoplossing voor een aantal bekende knelpunten, zoals daar zijn: de omleiding bij Zijtaart, de ontsluiting van diverse kernen langs het tracé en de situatie bij Helmond/Dierdonk/Rijpelberg. Ook zijn bewonersavonden voor Gemert-Bakel, Helmond-Noord georganiseerd en een voortdurende info vanuit Helmond naar de Klankbordgroep met inwoners uit die wijken, die zo van elke stap in het proces tot de uiteindelijke keuze op de hoogte is gehouden.

Het huidige voorstel, zoals dat nu voorligt, is de uiteindelijke keuze van de Stuurgroep met uitzondering van Gemert-Bakel. Dit voorstel kent een aantal pijnpunten. Maar is ook, naar onze mening het best mogelijke. Ik zal hier die punten kort noemen, want ze komen ook in een flink aantal inspraakreacties terug en verdienen daarom een serieuze reactie van onze kant.

Allereerst de uitvoering van 2*1 rijbanen en de kunstwerken op 2*2. Dit is volledig in lijn met het standpunt van onze partij t.a.v. nieuwe wegen, nl. eerst alle andere maatregelen nemen en pas in laatste instantie extra asfalt. Dus alleen, als het echt nodig is. En uit de huidige gegevens blijkt, dat vooralsnog 2*1 voldoet tot ver na 2030. Wij vinden een uitvoering van 2*2 mede onwenselijk op dit moment, omdat de weg daarmee een alternatief zou worden voor de reguliere route van met name vrachtverkeer naar het noorden, vrachtverkeer, dat niet in de regio zelf hoeft te zijn. Dat moeten we niet willen.

2 Voor het goed functioneren van de opgeknapte N279 Zuid met ongelijkvloerse kruisingen, zal ook het onderliggende wegennet goed moeten functioneren. Zo ligt er nog een wens voor een fietsbrug bij Keldonk, een betere verkeersafwikkeling in en bij Veghel en bijv. de brug bij Beek&Donk, om maar wat punten te noemen. Wij vinden, dat de provincie ook daar waar het feitelijk niet meer een provinciale maar een gemeentelijke taak is, de gemeentes zo goed mogelijk moet helpen bij het oplossen van deze knelpunten, meer dan alleen het toepassen van SmartMobility. Uiteindelijk komt dat nl. ook het functioneren van de N279 Zuid ten goede.

3 dan de geplande omleiding om Dierdonk. Er is heel lang gekeken naar mogelijke tracees. Uiteindelijk is voor deze variant gekozen, omdat het op de route langs het kanaal verkeerstechnisch niet mogelijk is een goede aftakking van en naar Helmond ongelijkvloers te realiseren. Op die plek een 2*2 uitvoering zou pas echt een scheidslijn creëren en van Dierdonk een eiland maken. De plannen voorzien in een optimale inpassing met de modernste technieken, zodat de omleiding niet zichtbaar is en zo min mogelijk geluidsoverlast oplevert. Dat is een voordeel voor de meeste bewoners t.o.v. de huidige situatie op een paar bewoners na , helaas. Ook heeft de gedeputeerde in de cievergadering toegezegd om te kijken of er energie-opwekking  mogelijk is, bijv. door zonnepanelen in de geluidswering te verwerken en daarbij ook de wijk zoveel mogelijk te laten participeren.

De geplande omleiding gaat helaas dwars door natuurgebied. Uiteindelijk is hier toch voor gekozen, omdat de andere alternatieven niet voldeden. We zijn blij, dat de bijbehorende natuurcompensatie dichtbij in de directe omgeving van het tracee kan plaatsvinden.

Kortom: zoals iedere keer weer blijkt bij grote, ingrijpende wegenprojecten, kun je het helaas niet iedereen naar de zin maken.

De verbetering van de N279 Zuid is hard nodig. Dit Inpassingsplan voorziet hierin. Maar het tempo waarin het huidige vrachtverkeer en ook het andere autoverkeer groeit, moet ons aan het denken zetten. En we moeten ons, samen met de andere overheden heel serieus afvragen, of we die groei aan de bron aan kunnen pakken, in plaats van er steeds klakkeloos achteraan te lopen.

Reactie toevoegen

U bent hier