h

“Elke reis van 1000 mijl begint met de eerste stap”

14 december 2018

“Elke reis van 1000 mijl begint met de eerste stap”

Bij de statenvergadering werd de OVvisie besproken en Willemieke Arts gaf namens de SP aan hoe de statenfractie van haar partij deze visie ziet:

"Met deze reis, waar we vandaag aan beginnen, als we deze OVvisie vandaag aannemen, weten wij nog niet precies waar we uitkomen.  We  zetten eerste stappen, maar verder kan het echt nog alle kanten uit.

Deze OVvisie is gebaseerd op de vorige, vraaggericht, verbindend, verantwoord. Maar iedereen is het erover eens, dat er de komende tijd op het gebied van mobiliteit veel kan gaan veranderen. Hoe precies is nog niet duidelijk, maar met deze nieuwe OVvisie kan daar makkelijker op ingespeeld worden. Dat betekent ook, dat het OV uitvoeren met grote bussen niet op iedere lijn en op elk tijdstip het goede en efficiënte antwoord op de vervoersvraag is. We kunnen met deze visie breder kijken. Er zijn andere nieuwe, populaire alternatieven, zoals bijv. de elektrische fiets voor woon-werkverkeer. Deze visie wil alle mogelijkheden expliciet verkennen en waar mogelijk de nodige pilots opstarten. Ook het creëren van zgn. Mobiliteitshubs, zeg maar overstapplekken, waar je van de ene soort vervoer naar de andere kunt switchen om zo efficiënt mogelijk te reizen, zijn een goed idee. Met name voor plaatsen in Brabant waar geen NSstation ligt. Ook de aandacht in deze visie voor Zero Emissie (schoon vervoer) is prima.

De SP heeft echter ook zorgen bij deze visie, die gaan vooral over de uitvoering, de tweede stap van deze 1000 mijlenreis, de adaptieve agenda. Ik zal er een aantal noemen:

  1. Voorop staat de betaalbaarheid. Er worden straks mogelijk meer verschillende diensten aangeboden, maar kan ik die met een kleine beurs wel betalen? Zeker, als de reguliere buslijn met een reguliere ritprijs vervalt.
  2. De nieuwe aanpak van het OV staat of valt met gebruiksgemak en goede reisinfo voor de reiziger. Niet alle reizigersgroepen zijn even handig met internet. Denk aan ouderen. Gaat de app die dat allemaal moet gaan doen, op tijd goed functioneren? Dit is belangrijk, want als je reizigers hierdoor verliest, heb je die niet zo snel weer teruggehaald.
  3. Ook vervoer anders dan de reguliere bus moet goed toegankelijk zijn, bijv voor rolstoelen, kinderwagens, etc.
  4. Data en privacygevoelige informatie moeten worden gedeeld tussen de overheid en marktpartijen. Zal dat allemaal goed en correct verlopen?
  5. Brabant is geen eiland. Ons systeem zal moeten aansluiten op de ons omringende gebieden. Er mogen geen gaten vallen. Ook als vanwege te weinig passagiers van regulier busvervoer naar iets anders wordt overgegaan.
  6. Streven naar één betaalsysteem, want dat betekent gemak en duidelijkheid.
  7. De druk op vrijwilligers wordt waarschijnlijk groter. In hoeverre is er dan sprake van verdringing van regulier werk? Ook moet er aandacht zijn voor arbeidsomstandigheden, want de meer flexibele inzet betekent waarschijnlijk ook meer flexwerk.
  8. De samenwerking tussen alle partijen, bijv. marktpartijen en gemeentes, die hierbij betrokken zijn, wordt een hels karwei.

Het is te prijzen, dat we als provincie deze moderniseringsslag aandurven, maar de voortzetting van onze 1000-mijlsreis is voor ons dus nog niet helemaal helder.

Wij zijn niet enthousiast over de toenemende invloed van de markt die uit het voorstel voort zou kunnen komen. Voor de SP is OV een nutsvoorziening die voor iedereen op een basisniveau en in voldoende mate beschikbaar en betaalbaar moet blijven. Marktwerking betekent voor ons toch het streven om winst te maken en vooral die projecten op te pakken die daarvoor interessant zijn. Wat gebeurt er dan met de onrendabele rest? Wat gaat de provincie in dat geval daaraan doen? Want dat ze dan in moet grijpen, is voor ons een gegeven.

Wat ons betreft mag ook het verplichte commercieel aanbesteden voor provincies van het OV afgeschaft worden. Maar helaas gaan wij daar niet zelf over.

Om af te sluiten: Wij willen deze visie een kans geven. We bedanken met name de ambtenaren die met veel inzet en onder grote tijdsdruk deze visie tot stand gebracht hebben. Voor mijn fractie is de verdere uitwerking van de adaptieve agenda cruciaal. Wij vinden het zeer positief, dat de gedeputeerde heeft toegezegd ons ieder half jaar  over de stand van zaken te willen informeren en met PS te willen overleggen. Verder wachten wij af, of de stappen die in het vervolg gezet worden, ons de goede kant op laten reizen."

Reactie toevoegen

U bent hier