h

SP vraagt steun provincie in strijd tegen plannen pijpleiding Helmond

11 augustus 2018

SP vraagt steun provincie in strijd tegen plannen pijpleiding Helmond

In Helmond heerst er veel onrust over de plannen om een pijpleiding voor het transport van gevaarlijke stoffen als gas, olie en chemicaliën onder Brandevoort, Stiphout te laten lopen. Ook Mierlo krijgt hiermee te maken. 

Deze leiding zou vlak langs gevels van huizen en door tuinen heen gaan lopen. Naast de risico’s die een dergelijke leiding met zich mee brengt - zoals lekkages - heeft dit ook verregaande gevolgen voor het landschap: zo mag er binnen 30 meter van de buizen geen bebouwing of beplanting staan. 

De SP vindt de keuze voor een leiding door Helmond absurd: al helemaal omdat er voor deze route gekozen wordt doordat grote bedrijven hierop aangedrongen hebben. De route door Helmond is namelijk korter en daarom goedkoper. Een belachelijk argument, want veiligheid en leefbaarheid voor inwoners zou voorop moeten staan en niet de financiële belangen van grote bedrijven.

Gemeente Helmond ziet de pijpleiding niet zitten en heeft in een eerder stadium al bezwaar gemaakt. Ook in het huidige coalitieakkoord staat opgenomen dat er actief gelobbyd gaat worden tégen de pijpleiding door de stad. De Brabantse SP-fractie is echter benieuwd naar het standpunt van Gedeputeerde Staten en stelt daarom de volgende vragen:

  1. Staat GS achter Helmond en steunt zij de lobby tegen de pijpleiding door de stad? Zo ja, hoe steunt GS deze lobby of hoe gaat GS deze lobby steunen? Zo nee, kunt u dan aangeven waarom niet?
  2. Hoe oordeelt GS over de keuze van een route door Helmond? Acht zij het wenselijk dat hierdoor belangen van grote bedrijven voorgaan op die van burgers? Kunt u uw antwoord toelichten?
  3. Op dit moment is het nog niet duidelijk of het geplande traject door Helmond al definitief is. Kan GS aangeven of de plannen al definitief zijn of niet? Als GS deze vraag niet direct kan beantwoorden, is zij dan bereid PS te informeren zodra dit wel bekend is?

Reactie toevoegen

U bent hier