h

SP voorziet problemen met 'kruimel'regeling verordening Ruimte

22 januari 2018

SP voorziet problemen met 'kruimel'regeling verordening Ruimte

Via de zogenaamde ‘kruimelregeling’[1] is het mogelijk om vergunningen aan te vragen die in strijd zijn met de geldende verordening ruimte. Anders dan de naam doet vermoeden, ‘kruimel’, maakt deze uitzondering het mogelijk om ook grote afwijkingen – die een flinke impact op de omgeving kunnen hebben – alsnog tijdelijk (tien jaar)[2] vergund te krijgen. Dit middels een verkorte procedure van een aantal weken in plaats van maanden en zonder de verplichting een goede ruimtelijke onderbouwing te leveren.

De SP acht dit niet wenselijk. Deze afwijkingen kunnen namelijk in strijd zijn met provinciale belangen ten aanzien van natuur, milieu, goede ruimtelijke ordening en bescherming van de gezondheid van onze inwoners. Gelukkig biedt de Wet ruimtelijke ordening (Wro) provincies de mogelijkheid om onze provinciale belangen veilig te stellen door nadere regels op te stellen voor deze ‘kruimels’[3].

Verscheidene provincies maken al gebruik van deze mogelijkheid, in ieder geval Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Groningen. Dit hebben zij gedaan door de ‘kruimelvergunning’ gelijk te stellen aan het begrip ‘bestemmingsplan’ of ‘ruimtelijk plan’, waardoor de kruimelvergunning onder de reguliere regelgeving valt.[4] Het lijkt de SP goed om dit ook vast te leggen in de Brabantse verordening ruimte.

Maarten Everling van de SP-Statenfractie Noord-Brabant stelt daarom de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

  1. Is GS bekend met de bovengenoemde kruimelregeling en de impact die het op de omgeving kan hebben? Zo ja, kunt u ook aangeven hoe vaak van deze regeling gebruik gemaakt wordt en kunt u ook iets zeggen over de aard van via de kruimelregeling verleende vergunningen?
  2. Acht u het feit dat verleende kruimelvergunningen in strijd kunnen zijn met onze provinciale belangen een probleem en kunt u uw antwoord toelichten?
  3. Kunt u uitleggen waarom in onze Verordening ruimte geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om nadere regels op te stellen voor kruimelvergunningen?
  4. Bent u met de SP de mening dat deze strijdigheid met onze provinciale belangen voorkomen zouden moeten worden en dat er daarom nadere regels opgenomen zouden moeten worden in de Brabantse Verordening ruimte? Zo ja, wanneer bent u voornemens dit te wijzigen? Zo nee, waarom niet?

[1] Mogelijk gemaakt in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo), Artikel 2.12, lid 1 onder a sub 2 en het Besluit Omgevingsrecht, Bijlage II Artikel 4.

[2] Besluit Omgevingsrecht, Bijlage II Artikel 4, lid 11

[3] Wro Artikel 4.1

[4] http://www.gijsheutinkadvocaten.nl/images/publicaties/TBR_2016-3.pdf, bladzijde 22, paragraaf 3.8 Provinciale regelgeving

Bijlage: 

Reactie toevoegen

U bent hier