h

1e Termijn Begrotingen 2018

10 november 2017

1e Termijn Begrotingen 2018

Vandaag wordt de begroting 2018 besproken in de Provinciale Staten van Brabant. Nico Heijmans van de SP: “Voorzitter, het dreigt bijna saai te worden, maar ook nu is het college er weer in geslaagd met een solide begroting te komen die voor 2018 en 2019 ook nog eens een resterende vrije begrotingsruimte van ruim 44 miljoen laat zien. Het college stelt dat deze vrije begrotingsruimte onder andere zou kunnen worden ingezet om kansen uit het regeerakkoord te verzilveren.

Toen deze begroting geschreven werd was waarschijnlijk het regeerakkoord nog niet bekend, nu is dat wel. Ziet het college mogelijkheden in het huidige regeerakkoord om kansen te verzilveren?

MKB

De SP is heel positief over het in het leven roepen van een MKB-plusfaciliteit. Waarom? Omdat zij voor de bulk van de banen zorgen. Maar ook, voorzitter, omdat deze bedrijven over het algemeen fatsoenlijk hun belasting betalen.Je zou zeggen, de gewoonste zaak van de wereld, die bedrijven maken tenslotte toch ook gebruik van onze voorzieningen als infrastructuur e.d., dus normaal dat zij hun deel van de belasting betalen.

Maar hoe moet dit MKB nou aankijken tegen de manier waarop we in dit land omgaan met hun grote broers en zusjes? Afschaffing dividendbelasting, allerlei afspraken met de belastingdienst en de mogelijkheid om via allerlei constructies onder het belastingregime uit te komen, maken dat er hier toch wel sprake is van een heel erg oneerlijk speelveld. Wat een hartverscheurend verhaal hield CDA-er Steenbakkers hier onlangs over het familiebedrijf en hoe hartverscheurend staat daar tegenover de uitlating van Hans de Boer dat het regeerakkoord familiebedrijven hard treft. Jaja, het CDA blijkt er dus gewoon voor te kiezen buitenlandse beleggers via afschaffing van de dividendbelasting een fantastisch cadeautje te geven, maar de directeuren van de Nederlandse familiebedrijven zijn de enigen die er niet op vooruit gaan.

Voorzitter, in hoeverre wordt ons beleid dat zich wil richten op het versterken van de positie van het MKB, gedwarsboomd door het Haagsche beleid dat er enkel en alleen maar op gericht lijkt de supergroten en de supersterken nog groter en nog sterker te maken. En wat verwacht het college dat deze enorme bevoorrechting van multinationals gaat doen met de moraal van de kleinere hardwerkende ondernemer en burger.”

Werk

U kent de positie van de SP in deze Staten als voorvechter voor de positie van MBO-ers en lager opgeleiden. Als provincie hebben wij een traineeprogramma voor jonge talenten, maar hiervoor moet men een WO of HBO-opleiding hebben afgerond. Hoeveel (stage-) plaatsen hebben wij ter beschikking voor MBO-ers? Kan de gedeputeerde aangeven hoe GS een rol kan vervullen in het beschikbaar maken van stageplaatsen voor MBO-ers? Niet alleen hier in het provinciehuis, maar ook bij organisaties gerelateerd aan de provincie zoals bijvoorbeeld de BOM? Zo nodig dien ik hier in de tweede termijn een motie over in.

Verder, ik heb hier regelmatig aandacht gevraagd om meer in te zetten op vaste banen in plaats van op flex of payroll. Deze gedeputeerde heeft daarop aangegeven ver de voorkeur te geven aan die vaste banen. Kan hij aangeven of hij hier het afgelopen jaar succesvol in is geweest. Is hij tevreden of ziet hij nog steeds een trend die meer en meer richting flex gaat?

Ik blijf nog even op het punt van arbeid. We leven in een spannende tijd waarin technologische ontwikkelingen in razend tempo elkaar opvolgen. Ik vraag mij af in hoeverre de techniek zo ver op de troepen vooruit dreigt te lopen dat we de mens hierachter op achterstand zetten. Met andere woorden, hoe ziet onze arbeidsmarkt er over tien, vijftien, twintig jaar uit? Heeft de verdere opkomst van robotica dan onze MBO-ers en lager opgeleiden vooral een plaats thuis op de bank opgeleverd? Of vinden we een weg om iedereen deel te laten nemen en te laten profiteren van de vooruitgang? Welke rol ziet GS hier voor zichzelf weggelegd?

Wiet

Een ander spannend punt wat in het nieuwe regeerakkoord te lezen is, is het experiment met de wietteelt. Middels schriftelijke vragen heeft de SP u opgeroepen om in Den Haag te pleiten voor het plaatsvinden van het experiment in Brabant. Een standpunt dat (deels) ook wordt ingenomen door de burgemeesters van Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Breda en Helmond. Ook hier de vraag, welke rol ziet GS hier zich weggelegd?

Energie

De SP-fractie hecht veel waarde aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen die in het bestuursakkoord zijn opgenomen. Het ziet er naar uit dat we de doelstelling van 14% duurzame energie in de provincie van 2020 gaan halen (mede door bijstook Amercentrale).  De besparingsdoelstellingen lijken we daarentegen niet te gaan halen. Later dit jaar komen we nog te spreken over de definitieve invulling van de resterende gelden dus daar zal ik nu niet te veel over uitweiden. De SP is in ieder geval van mening dat het verstandig is om stevig in te blijven zetten op de projecten die deze periode tot concrete resultaten leiden en op innovatie op het gebied van energieopslag. Als een gebrek aan financiële middelen voor de energieagenda de transitie belemmert zijn wij uiteraard bereid mee te denken over aanvullende financiële ruimte. “

Natuurlijk kwam de SP ook direct met een aantal concrete voorstellen:

  • Restwarmte datacentra zinvol gebruiken. Met deze warmte wordt nu niets gedaan, maar er zit hier wel een enorm potentieel voor groene energie.
  • De Schooldak Revolutie: een stichting (SDR) is bezig om te proberen om elke school te voorzien van zonnepanelen. De SP stelt voor om als provincie bijvoorbeeld elk vijfde zonnepaneel te betalen.

 

Gif/pesticiden

Ook vroeg de SP het college naar de dreiging dat Europa het gebruik van Glysofaat toch voor een aantal jaren dreigt toe te gaan staan en wat het college aan mogelijkheden ziet om ervoor te zorgen dat dit middel in Brabant toch niet gebruikt mag worden.

Ook het vele gif dat in de bollenteelt gebruikt wordt, is voor de SP een zorg. De provincie zou door middel van afstandscriteria in de Verordening Ruimte wel zorgen dat dit op een veilige afstand van omwonenden gebeurt.

 

Landbouw

Over landbouw is het dit afgelopen jaar al heel veel gegaan. Heijmans: “Met deze begroting geven wij een klap op het sluitstuk: de ondersteunende maatregelen. Wat de SP betreft kunnen we instemmen met de voorstellen van GS. We zijn daarbij blij om te zien dat GS op onder andere opmerkingen van de SP een stevigere koppeling heeft gelegd met het energiedossier. Evenals het loslaten van de hoge leeftijdseis voor hulp bij het stoppen.

Twee zaken willen we echter nog wel onder de aandacht brengen.

Het eerste betreft biologische boeren en pachtgronden. In de huidige situatie is er in onze analyse sprake van een ongelijk speelveld. Pachtgronden worden in Brabant voor één jaar uitgegeven. Het is alleszins zeker dat een ondernemer het jaar daarop hetzelfde stukje grond gegund krijgen. Deze gronden worden daarom behoorlijk intensief gebruikt om er maar zoveel mogelijk winst uit te halen. Biologische boeren kunnen niks met deze gronden. Vóór zij aan de gang kunnen met intensief gebruikt grond zullen zij deze eerst moeten ‘ontgiften’. Dit kost al gauw twee jaar, soms zelfs meer. In deze jaren mag er geen gif gespoten of intensief bemest worden. U raad het misschien al: het is voor veel bio-boeren veel te onzeker of zij aan de slag kunnen met hetzelfde stukje grond. Ja. Sinds vorig jaar is er de zogenaamde duurzaamheidsscore, waarbij boeren die verantwoord omgaan met bodem en water voorrang krijgen op de gunning. Maar of een bio-boer een gunning krijgt voor hetzelfde lapje grond is nog steeds de vraag. De huidige situatie is volgens de SP nog steeds te onzeker waardoor er ongelijk speelveld is waarbij bio-boeren het onderspit delven. Om dit speelveld wat gelijk te trekken vragen wij GS daarom in een motie om meerjarige pacht toe te staan.

Tweede punt. De Wet Veedichte Gebieden. Het nieuwe kabinet heeft te kennen gegeven deze wet niet verder in procedure te willen nemen. Terwijl Brabant expliciet om deze wet gevraagd heeft. Daarom willen wij graag van GS horen hoe zij dit besluit duiden en of zij voornemens zijn het nieuwe kabinet ervan te proberen overtuigen van de noodzaak van deze wet. Daarnaast, zij zitten er nog maar net, maar heeft dit college al gesproken met de nieuwe minister van Landbouw?”

Ruimte

De SP stelde ook vragen over het bouwrijp maken van voormalige industrieterreinen voor woningbouw wat in de praktijk nogal moeilijk blijkt te zijn en over het splitsen van woningen op het platteland. “Woningbouw heeft daar minder prioriteit dan rond de grotere kernen. Demografisch gezien is de nood daar dan ook lager. Wel zien we met z’n allen dat de vergrijzing daar in rap tempo toeneemt. Tegelijkertijd nemen voorzieningen, ook in de zorg, af. Nu zijn er mensen die dit zelf op kunnen en willen lossen door bijvoorbeeld bij hun ouders te gaan wonen. Niet door bij ze in te wonen, maar door een tweede woning te realiseren bij het bestaande huis. Om toch twee aparte adressen te hebben is daar een woningsplitsing voor nodig. Hier lopen zij tegen een muur op, omdat dit in het buitengebied niet toegestaan wordt. Wat kan GS voor deze mensen betekenen?”

Mobiliteit

Op het gebied van Openbaar Vervoer en infrastructuur had de SP een aantal concrete vragen over de stoplichten bij knooppunt Hooipolder, problematische overwegen, snelfietspaden (motie met de PvdA)  de spoorlijn Hamont-Weert, de HOVlijn tussen CS en Eindhoven Airport die er volgens de begroting moet komen, maar die er al is.

Cultuur en samenleving

Heijmans: “In het verleden hadden we een soort impulsgelden waar o.a. cultuur-historische en bijvoorbeeld natuurmusea incidenteel een beroep op konden doen. Dit was dan voor projecten die vaak tot doel hadden om bepaald cultureel erfgoed onder de aandacht te brengen of om via scholen aan natuur- of cultuureducatie te doen. Deze impulsgelden bestaan niet meer. Een aantal hier zal zich nog wel herinneren hoe lang we hebben gediscussieerd over een projectondersteuning voor het natuurmuseum Brabant. Deze, vaak kleinere musea, voorzitter, vervullen wel een belangrijke rol, natuurlijk als het gaat om onze cultuurhistorie, maar ook voor recreatie, toerisme en educatie.

Is het college bereid om straks bij de perspectiefnota te komen met mogelijke beleidsuitgangspunten voor impulsgelden voor cultuur- en natuurhistorische musea, met daaraan gekoppeld natuurlijk

Bij Gehandicaptensport is het streven om via de Brabantse regionale loketten en hun netwerkpartners 50.000 mensen met een beperking sporten/bewegen te krijgen.Hoe gaat het daarmee?

Over de jeugdzorg horen we echt zorgelijke berichten. Wachtlijsten nemen toe en de gevolgen voor jongeren daarvan kunnen dramatisch zijn. We hebben deze taak overgedragen aan de gemeenten, maar helemaal wegkijken is voor de SP geen optie. De PvdA zal hierover een motie indienen mede namens de SP.”

Reactie toevoegen

U bent hier