h

Amitraz en fipronil in mest

24 augustus 2017

Amitraz en fipronil in mest

In de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Economische zaken aan de Tweede Kamer van 23 augustus bleek dat er verschillende pluimveebedrijven zijn waar fipronil is aangetroffen. Daarnaast bleek ook dat Chickfriend, naast fipronil, bij kalveren ook de stof amitraz te hebben gebruikt, naar gezegd wordt tegen vliegen.

Amitraz is een matig toxische stof tegen insecten, mijten en teken. De stof mag in de veehouderij enkel gebruikt worden als een diergeneesmiddel, maar niet als bestrijdingsmiddel en alleen op recept van een dierenarts en geleverd door daartoe bevoegde personen. De mest van de kalveren wordt onderzocht op sporen amitraz.

Hoewel de provincie niet een direct verantwoordelijke is in deze crisis, is het wel mogelijk dat de effecten hiervan merkbaar zijn voor het door de provincie te voeren beleid. Maarten Everling van de statenfractie van de SP heeft hierom de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

  1. Heeft het college er zicht op of in Brabant bedrijven zijn waar fipronil of amitraz is aangetroffen in mest? Zo ja, is het bij u bekend om welke bedrijven dat gaat? Zo nee, waarom niet en gaat u alsnog achterhalen of dit het geval is?
  2. Is het toegestaan dat mest waarin deze (of andere) bestrijdingsmiddelen aangetroffen zijn uitgereden wordt op het land? Waarom wel of niet?
  3. Welke gevolgen zouden er kunnen zijn voor milieu en gezondheid wanneer mest met fipronil of amitraz alsnog op het land uitgereden wordt?
  4. Is het toegestaan dat mest waarin deze (of andere) bestrijdingsmiddelen aangetroffen zijn verwerkt wordt in een mestverwerker? Waarom wel of niet?
  5. Welke gevolgen zouden er kunnen zijn voor milieu en gezondheid wanneer mest met fipronil of amitraz in een mestverwerker terecht komt?
  6. Houdt het college er rekening mee of de vondst van fipronil en amitraz in mest gevolgen kan hebben voor het Brabants (mest)beleid? Zo ja, waar houdt u zoal rekening mee? Zo nee, waarom niet?

Reactie toevoegen

U bent hier