h

Asbest verwijderen, het snelst is niet snel genoeg

29 april 2017

Asbest verwijderen, het snelst is niet snel genoeg

Dat het saneren van asbestdaken vóór 2024 een flinke klus is,  weten we al een geruime tijd. De statenfractie van de SP heeft daar 14 februari van dit jaar hier nog vragen over gesteld. In antwoord daarop gaf het college van Gedeputeerde Staten al aan dat Brabant in 2024 waarschijnlijk niet asbestdakvrij zal zijn[1].

Het Eindhovens Dagblad kopte op 29 april dat in Brabant het hardste werd geruimd[2]. Dat is goed nieuws. Echter geeft ook de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant aan dat de hele operatie in 2024 nog niet voltooid zal zijn. Het tempo zou maar liefst drie keer zo hoog moeten liggen om de deadline te halen. Asbestsaneringsbedrijven zitten echter al aan hun capaciteit, de vraag is groter dan het aanbod.

Maarten Everling van de fractie van de SP heeft naar aanleiding van de nieuwe berichten en de eerder verkregen antwoorden nog de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld:

1. In antwoord op onze vragen gaf u aan met het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) aan een plan van aanpak te werken, wat is de status van dit plan van aanpak? Is deze al gereed en zo ja, wat zijn de concrete maatregelen die u samen met de partners neemt?

2. Hoe gaat u niet-agrarische bedrijven en particulieren stimuleren de asbestdaken te verwijderen?

3. Is, of wordt, het voor agrariërs, andere bedrijven en particulieren inzichtelijk welke ondersteuning (financieel of niet) zij kunnen krijgen bij het verwijderen van asbest? Zo ja, hoe wordt dit zo breed mogelijk gecommuniceerd? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit alsnog inzichtelijk te maken?

4. Welke andere, aanvullende maatregelen, bent u nog bereid te nemen om een versnelling van de sanering te realiseren?

De kans dat in 2024 er nog honderd duizenden vierkante meters aan asbestdaken in Brabant liggen is levensgroot. Wat betreft de handhaving heeft de Brabantse SP de volgende vragen:

 

5. Wat is het standpunt van het college ten aanzien van de handhaving? Zal er bijvoorbeeld gestuurd worden op coulance wanneer er heldere plannen liggen om een asbestdak binnen afzienbare tijd alsnog te saneren of wordt er bij het aantreffen van een asbestdak direct gehandhaafd?

6. Is het überhaupt mogelijk om het verbod op asbestdaken per 2024 te handhaven?

Reactie toevoegen

U bent hier