h

SP stelt vragen over neveneffecten pilot Boxmeer

4 juli 2016

SP stelt vragen over neveneffecten pilot Boxmeer

Dat er de komende jaren veel agrarisch vastgoed leeg komt te staan is een breed bekend probleem. Illegaal gebruik van leegstaande stallen en schuren moet worden voorkomen. In het bestuursakkoord is afgesproken om deze leegstand aan te pakken, in samenhang met de aanpak van leegstand in winkelcentra en op bedrijventerreinen.

De provincie kijkt naar herbestemming als mogelijkheid om de leegstand van agrarisch vastgoed te lijf te gaan en zoekt naar experimenteerruimte. Onder andere de pilot in Boxmeer maakt daar deel van uit. Een recente inventarisatie wijst uit dat er 144 agrarische panden in de gemeente Boxmeer leeg staan.

 

In de pilot worden er mogelijkheden gecreëerd om ondernemers de ruimte te geven een bedrijfje te starten in een van deze leegstaande panden door activiteiten toe te staan die in principe strijdig zijn met het bestemmingsplan. Hoewel de Brabantse SP onderschrijft dat er iets moet gebeuren met deze leegstand, horen wij verschillende geluiden dat de nu beoogde aanpak nadelige neveneffecten te weeg kunnen brengen.[1]

 

Daarom stelde Maarten Everling van de SP-Statenfractie de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

 

  1. Op welke wijze heeft GS rekening gehouden met de mogelijke effecten voor winkelcentra en bedrijventerreinen rond kernen die al te kampen hebben met leegstand? 
  2. Kan GS aangeven of zij het wenselijk vindt dat er dadelijk tot 144 kleine bedrijventerreintjes rond Boxmeer – en eventueel ook in de andere pilot gemeenten – kunnen gaan ontstaan?
  3. Verwacht GS dat er door deze pilot oneerlijke concurrentie gaat ontstaan met andere leegstaande gebouwen in winkelcentra en op bedrijventerreinen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat GS borgen dat de pilot geen verdere leegstand in de hand werkt?
  4. Klopt het dat het voor omwonenden erg lastig wordt om bezwaar te maken tegen plannen van ondernemers wanneer er toegestaan wordt dat zij tijdelijk activiteiten uitvoeren die strijdig zijn met het bestemmingsplan? Kan GS haar antwoord toelichten?
  

[1]          Zie ook: De Gelderlander, ‘SP en PK: Boxmeer wordt bananenrepubliek’,  juli 2016

Reactie toevoegen

U bent hier