h

Vragen van de SP-fractie aan GS over de provincie in organisaties op klimaatgebied

4 december 2015

Vragen van de SP-fractie aan GS over de provincie in organisaties op klimaatgebied

De SP-fractie heeft overwegend met waardering kennis genomen van de ambities van de provincie Noord-Brabant op het gebied van energie en klimaat, zoals deze zijn vastgelegd in het PMWP 2016-2021. Wel constateert de SP dat er een belangrijk onderwerp ontbreekt, namelijk de gevolgen van extreme regenbuien in de bebouwde kom van de dorpen en steden. De wateroverlast van opzij (uit rivieren en beken) wordt besproken, maar niet die van boven.

Tegelijk is de SP-fractie verbaasd dat er over de bezigheden van de provincie over de afgelopen jaren zo ontzettend weinig terug te vinden is.

Zo beroept de provincie zich op de “intensieve samenwerking tussen de provincie en de B5 in de Klimaatladder”, maar noch op de website van de B5 noch op die van de provincie roept het trefwoord “Klimaatladder” zinvolle documenten op.

De provincie is lid van het Klimaatverbond, een samenwerkingsverband van lagere overheden. Dat is een achtenswaardig gezelschap dat goede dingen doet en waarvoor de provincie zich niet hoeft te schamen. Ook Waterschap de Dommel is lid (de andere niet), de B5-gemeenten en een aantal andere gemeentes in Brabant.
Uit het jaarverslag 2013-2014 van het Klimaatverbond blijkt niet dat er in Brabant (afgezien van in Breda) activiteiten plaatsvinden.
Als men op de eigen website van onze provincie het woord “klimaatverbond” in typt, leidt dat alleen tot treffers uit de jaren 2005 t/m 2007. De provincie is er toen blijkbaar lid van geworden en kort daarna viel een diepe stilte.
Als men op de site van de B5 de zoekterm “klimaatverbond” intypt, vindt het zoekmechanisme geen enkele treffer. Sowieso leidt het trefwoord “klimaat” op de site van de B5  uitsluitend tot treffers met voorvoegsels als “vestigings-“ of “leef-“ klimaat.
Op de sites van de afzonderlijke B5-gemeenten vindt men alleen bij de gemeente Breda een aantal zinvolle verwijzingen naar “Klimaatverbond”. De gemeente Breda heeft de nota “Breda Klimaatsensitief” uitgebracht, naar onze mening een goed werkstuk, waarin op het eind in de colofon verwezen wordt naar de “intensieve samenwerking in de klimaatladder” en “tevens klimaatadaptatiescans in Helmond en Den Bosch” – welke gemeenten op hun eigen website echter het woord “klimaatadaptatie” niet kennen. Wel is er een doorwrochte klimaatadaptatiescan van de gemeente Tilburg uit 2007, maar die staat weer niet in relatie tot het Klimaatverbond of de Klimaatladder en heeft niet weten te verhinderen dat op 28 juli 2014 in delen van Tilburg het water tot over de enkels steeg.

Het komt ons als SP voor dat in deze eerst duidelijkheid nodig is. Daarom heeft Roy de Jonge van de SP Statenfractie Noord-Brabant de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

 1. Bestaat er nog steeds een “intensieve samenwerking van de provincie en de B5 in de Klimaatladder”?
 2. Hoe actief geeft de provincie Noord-Brabant haar lidmaatschap van het Klimaatverbond vorm? Aan welke feitelijke activiteiten heeft de provincie in de afgelopen jaren mee gewerkt? Welke financiële verplichtingen horen hierbij?
 3. Gaan de ambities in het PMWP 2016-2021 (waarvan het zich laat aanzien dat deze op brede steun kunnen rekenen) er toe leiden dat de provincie op een meer actieve (om niet te zeggen activistische) manier gaat deelnemen aan het Klimaatverbond?
 4. Sinds begin 2014 heeft het Klimaatverbond de “klimaatadaptatie” aan zijn interesse-pakket toegevoegd. Dat is geen triviale zaak, omdat tot die tijd gedacht werd dat deze adaptatie niet nodig was (nog sterker, politiek incorrect) en dat mitigatiemaatregelen voldoende waren. Deze gedachtenomslag is een politieke stap, temeer daar mitigatie en adaptatie onderling soms kunnen conflicteren (zoals bijvoorbeeld bij het al dan niet stimuleren van airco’s bij 0 op de meter-projecten).
  Heeft de provincie deelgenomen aan deze politieke discussie en zo ja, welke standpunten heeft de provincie daarin ingenomen?
 5. Onlangs heeft de provincie, samen met het Rijk en enkele andere provincies, het Deltaplan Hoge Zandgronden opgesteld. De SP-fractie vindt dit adaptatieplan, dat gericht is op het beheer van het zoete oppervlakte- en grondwater vooral op het platteland, een uitstekend initiatief. In hoeverre echter is dit plan verbonden aan het provinciale lidmaatschap van het Klimaatverbond?
 6. De dorpen en steden in Brabant ondervinden steeds vaker last van enerzijds heftige regenval en daarbij horende (deels onverzekerbare) miljoenenschades, anderzijds van hittegolven met daaraan verbonden extra sterfte. Het KNMI geeft hierover goede cijfers.
  Naast een specifiek lokaal karakter, hebben deze problemen ook gemeenschappelijke kenmerken welke op een bovengemeentelijk niveau aangepakt zouden kunnen worden. Het lijkt bijvoorbeeld overbodig dat elke gemeente from scratch zijn eigen klimaatadaptatieplan opstelt.
  In hoeverre zien GS hier een regisserende en stimulerende taak voor de provincie?

Reacties

De SP hecht aan het ,milieu? Hoe kan het dan dat men in Noord-Brabant laat gebeuren dat de binnenvaart zo op achterstand wordt gezet ten opzichte van het vervoer over de weg? De provincie zou ingestemd hebben met het feit dat de Beekse Brug vele uren niet draait voor de binnenvaart. En dat terwijl we allemaal weten dat spitssluitingen geen enkele zin hebben om files tegen te gaan (ik kan de rapporten opsturen). Ondertussen is er sprake van keiharde oneerlijke concurrentie waarbij de binnenvaart sterk benadeeld wordt. Wat gaat u daaraan doen? meer informatie:

De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) stelt Spitssluiting (Beeksebrug) aan de kaak
Hierbij wil ik u namens de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) benaderen om te wijzen op het feit dat er steeds meer spitssluitingen ingevoerd worden waarbij gedurende spitstijden vervoer over de weg voorrang krijgt boven vervoer over water. Dit neemt dusdanige vormen aan dat wij reageren naar aanleiding van een recente uitbreiding van een spitssluiting in Noord-Brabant. De provincie die zojuist door vergroting van de vaarweg (en de bouw van het Maximakanaal) investeert in vervoer over water staat tegelijkertijd toe dat het belangrijke kanaal Zuid-Willemsvaart uren lang buiten gebruik gesteld wordt voor de binnenvaart.

Wie is de ASV?
De ASV is dé Nederlandse belangenbehartiger voor de binnenschippers die gebruik maken van de haarvaten van de waterwegen. Een deel van de leden vaart op een klein schip zoals een Spits of een Kempenaar, anderen op grotere schepen maar allen maken regelmatig gebruik van de Brabantse vaarwegen. Dat kan zijn op doorvaart naar andere bestemmingen maar ook om er te laden of te lossen. De ASV neemt deel aan overleggen bij overlegorganen vanuit het ministerie zoals themaoverleggend gericht op de binnenvaart. Daarnaast is de ASV actief in het WBR (havenzaken Rotterdam) en het WBA (Amsterdam). De ASV heeft o.a. als doelstelling het streven naar onvervalste concurrentie tussen vervoersmodaliteiten. Het voorkomen dat de binnenvaart onnodig kosten moet maken, gehinderd wordt in haar bedrijfsuitoefening of niet (tijdig) de (juiste) plaats van bestemming kan bereiken hoort daarbij.

Aanleiding
Een van onze leden heeft ons op de hoogte gesteld van een door hem ingediende klacht bij Rijkswaterstaat. De klacht gaat kort gezegd over de gewijzigde bediening van de Beeksebrug, Beek en Donk. Deze wijziging is dat er een spertijd is tussen 07.00-09.00 en tussen 16.00-18.00. De brug draait 4 maal tussen 07.00-09.00 en tussen 16.00-18.00 uur om 07.15 en om 08.50 uur en 's avonds om 16.05 en om 17.30 uur.
Er wordt dus 3 uur van de vaartijd afgenomen van de schipper.
Dat betekent
• oneerlijke concurrentie van vervoer over water ten opzichte van vervoer over de weg,
• een hoge kostenpost voor de betreffende binnenvaartbedrijven
• lange wachttijden voor de bedrijven langs de vaarweg die afhankelijk zijn van de binnenvaart
• gevaarlijke situaties bij de brug door de wachttijden en achteropkomende schepen
• langer moeten doorvaren voor schippers om de tijd weer “in te halen”, dus vaker in het donker varen met meer risico’s
Dit heeft bij ons lid er al toe geleid dat hij zijn melddag niet kon halen wat hem een ligdag heeft gekost. Bovendien is er een vaartijdenwet die maakt dat schippers buiten bepaalde tijden niet mogen varen (als ze geen tachograaf hebben) en dus beperkt worden in hun vaaruren. Anderen worden gedwongen onnodig lang te varen (in het donker) wat de veiligheid niet ten goede komt. Ondertussen weten we allemaal dat spitssluitingen schijnoplossingen zijn die tegemoet komen aan het misverstand dat het de files zou beperken. Tegelijkertijd is hier sprake van concurrentievervalsing omdat de binnenvaart sterk op achterstand wordt gezet ten opzichte van vervoer over de weg. In dit specifieke geval is het ook nog zo dat er voor de schepen te weinig ruimte is om te wachten bij de Beeksebrug.
De communicatie over deze spitssluiting vindt de ASV beneden peil. De schippers zijn niet op de hoogte gesteld van deze verandering.
zie dit bericht:
http://www.kontaktfm.nl/nieuws-archief/14-nieuws-laarbeek/8160-19-11-2015-beekse-brug-tijdens-spits-op-vaste-tijden-open
De ASV neemt de klacht van ons lid serieus. Die tijden lijken de ASV niet realistisch en werkbaar. Met verkeersmanagement kan à la blauwe golf heel veel meer in de marge geregeld worden, een spitsuursluiting voor beroepsvaart lijkt ons totaal overbodig
Bovendien valt ons op dat er in het antwoord van Rijkswaterstaat geschreven wordt dat de provincie Brabant hiermee akkoord is gegaan en de vereniging BLN-Schuttevaer hierin “gekend” is (wat dat dan ook precies mag betekenen). Van de vereniging Schuttevaer, die inmiddels het mandaat verloren heeft om ook namens de ASV te spreken hebben wij niets in de vakbladen of anderszins hierover vernomen. Ook bij de overleggen waarbij ASV en BLN-Schuttevaer bij elkaar komen in het kader van de samenwerking is hier met geen woord over gerept.
Die spitssluiting is kennelijk tot stand gekomen vanuit deze petitie:
http://www.weekbladvoorgemertbakel.nl/nieuws/20150701/bkg-start-petitie-voor-beekse-brug

Waarbij er wel degelijk over een verschil gerept wordt tussen beroeps- en pleziervaart, maar zie: de spitssluiting geldt gewoon ook volop voor de binnenvaart. Ongelooflijk hoe men dat even “regelt” nota bene met het argument dat het bedrijfsleven gedupeerd zou zijn bij brugopeningen. Alsof de binnenvaart geen bedrijfsleven zou zijn en alsof de bedrijven langs de vaarweg die afhankelijk van de lading van de binnenvaartschepen zijn niet meetellen!

Zo staat er:
“In regels is vastgelegd dat de brug tijdens de spits twee keer in het uur open mag. Dat het nodig is voor beroepsvaart, dat kan iedereen nog goed begrijpen. Maar ook voor de pleziervaart wordt de brug regelmatig geopend en dan vraag je je af: moet dat nu? Ik wil niemand het plezier ontnemen, maar je gaat toch het een en ander afwegen”, vertelt Martin.
Het omhoog gaan van de brug zorgt voor lange wachttijden. “En dat kost Gemertse ondernemers, maar ook ondernemers uit de regio veel geld. Het zorgt voor een enorme improductiviteit en daardoor schaadt het economische belangen. Maar niet alleen voor ondernemers is het een groot punt van ergernis, ook voor particulieren. Als je een afspraak hebt in Beek en Donk of Helmond of Eindhoven en je moet over de brug heen, dan ben je altijd in het ongewis of je op tijd kunt zijn”, aldus Martin…..”

Verkeerslichten de boosdoener
Helemaal vreemd is het dat de binnenvaart het gelag blijkt te betalen voor falende verkeerslichten zoals duidelijk wordt uit de tekst die staat bij dit onderwerp weergegeven door omroep Brabant

http://www.omroepbrabant.nl/?news/233630562/Petitie+tegen+verkeersproblemen+bij+Beekse+brug+in+Beek+en+Donk+%E2%80%98Het+is+hier+een+zooitje.aspx

“…..Rood en groen tegelijk
Voor veel automobilisten is het wel duidelijk wie de boosdoeners zijn: de stoplichten! “Als één stoplicht op groen springt, staat het volgende op rood, het is hier een zooitje”, zegt een man die dagelijks in de file staat voor de brug.

Ook een man uit Gemert ergert zich aan de verkeersproblemen. "De files staan tot aan de rotonde bij Gemert, er zou eigenlijk een viaduct over het kanaal moeten komen.”

De ASV wil er bovendien op wijzen dat deze wijziging in spertijden plotseling is ingevoerd zonder dat er bijvoorbeeld een verkeersbesluit aan voorafgegaan is.

De ASV vindt dit een slordige procedure en wijst erop dat het ook vreemd is dat de provincie Noord-Brabant die zegt vervoer over water te willen stimuleren en daar zelfs voor in de buidel tast nu de vaarweg voor beroepsgoederenvervoer uren per dag ongebruikt laat. Bovendien lijkt het de ASV dat er weinig nagedacht is over de onveilige situaties die ontstaan doordat meerdere schepen moeten vastmaken waar dat niet tot nauwelijks mogelijk is.

Over bovenstaande heeft de ASV op 7 januari 2016 een brief geschreven naar de commissaris van de Koning te Noord-Brabant en naar Rijkswaterstaat
Het antwoord van de woordvoerder van de commissaris van de Koning te Noord-Brabant was er nog dezelfde dag:
“Uw mail is in goede orde ontvangen en in handen gesteld van gedeputeerde Christoophe van der Maat (verkeer en vervoer).

We wachten de verdere reactie van Rijkswaterstaat en de provincie af.
Ter informatie: De betreffende melding naar Rijkswaterstaat van de schipper en het antwoord van Rijkswaterstaat (namen van personen zijn verwijderd)
Geachte heer / mevrouw,

U heeft recent een melding gedaan bij Rijkswaterstaat.
Hartelijk dank hiervoor.
Uw melding
Ik wil een klacht indienen over de gewijzigde bediening van de Beeksebrug, Beek en Donk. Deze wijziging is dat er een spertijd is, de brug draait niet tussen 07.00-09.00 en tussen 16.00-18.00 uur. Er wordt dus al 4 uur van onze planning afgehaald wanneer wij daar door kunnen varen. De wijziging staat ook slecht aangegeven. Ik heb het pdf met bedientijden van de websitewww.vaarweginformatie.nl afgehaald. Dit pdf is van 02-12-2015. Hier staat de wijziging met de spertijden niet in. Ik heb ook contact gehad met de bediening van de Beeksebrug. Hij gaf aan dat de spertijd al op 30-11-2015 inging. Dan is het wel heel slecht dat het niet staat aangegeven in het pdf of op teletekst (daar kon ik het ook niet vinden). Nu moet ik noodgedwongen een gevaarlijke situatie opzoeken. Ik en anderen kunnen niet goed wachten bij de Beeksbrug, weinig ruimte hiervoor. Nu moeten we ook in het donker verder varen naar een goede ligplaats, dit creëert ook een gevaarlijke situatie voor ons wegens weer en wind.

Onze reactie
Vriendelijk dank voor uw melding. Wij vinden het vervelend dat deze informatie nog niet correct wordt weergegeven. Onze excuses hiervoor. Wij zullen nogmaals de webredactie vanVaarweginformatie.nl vragen de aangepaste tijden op de site te zetten.

De bedientijden zijn aangepast naar aanleiding van de overlast die regelmatig ontstond als gevolg van bediening op aanbod. Deze wijze van bediening veroorzaakte lange wachtrijen op het omringende wegennet, die tijdens de spitsuren tot veel problemen hebben geleid. Deze problemen zijn aanleiding geweest om met de betrokken beheerder van het omliggende wegennet te praten over een andere aanpak van bediening die zoveel als mogelijk aan zou sluiten op wensen van de betrokken partijen, zoals automobilisten, vaarweggebruikers, openbaar vervoer en schoolgaande kinderen op de fiets.

De gemeente Laarbeek en Provincie Noord-Brabant zijn onlangs akkoord met vaste bedieningstijden tussen 7.00- 9.00 en 16.00-18.00 uur. Hiermee komt de periode van 1 april tot 1 november te vervallen. Dit is ook besproken met Schuttevaer. Dit zijn de enige twee wijzigingen ten opzichte van eerder gemaakte afspraken.

Met deze vaste tijden worden de volgende belangen behartigd:

Scheepvaart:
Zij hebben een betrouwbaardere reistijd aangezien zij beeld hebben wanneer de brug wordt bediend. Ze zijn niet afhankelijk zijn van een eerder schip draaiing van een schip in datzelfde uur. Hiermee is ook het belang van scheepvaart over water en minder vrachtwagens op de weg door de provincie Noord-Brabant en Laarbeek behartigd.

Weggebruikers:
Zij kunnen hun reis indelen zodat zij geen last hebben van brugopeningen. Dus ook een betrouwbardere reistijd. Hiermee is het belang van de gemeente Laarbeek en ook provincie NB behartigd.

Recreatievaart:
Zij konden in deze tijd alleen meevaren met scheepvaart (indien dit er was). Voor hen is het duidelijker wanneer de grootste kans is dat zij mee kunnen varen met de scheepvaart.

Openbaar Vervoer:
De openingstijden van de brug zijn ingepast in de bustijden. Zodat ook de bus zo min mogelijk kans heeft dat de brug opent tijdens hun rit.

Als Rijkswaterstaat zijn wij een betrouwbare partner voor alle gebruikers van de Beekse brug.

In juni 2016 evalueren we of deze maatregelen naar wens functioneren of dat we zaken moeten bijstellen. Dit doen we met alle belanghebbende. Deze afspraken zijn met Schuttevaer besproken en zij hebben aangegeven akkoord te zijn.

De afspraken op een rijtje zoals ze nu concreet zijn:
Op maandag tot en met vrijdag
• Tot 07.00 uur draaien op aanbod
• Tussen 7.00 en 9.00 draaien op 7.15 uur en 8.50 uur
• Tussen 09.00 uur en 16.00 uur draaien op aanbod
• Tussen 16.00 uur en 18.00 uur draaien op 16.05 en 17.30
• Na 18.00 uur draaien op aanbod
• Géén bediening voor de recreatievaart in de spits afzonderlijk, maar wel in combinatie met de beroepsvaart;
In het weekend wordt de brug gedraaid op aanbod.

Daarnaast voert Rijkswaterstaat een onderzoek uit naar het aantal ligplaatsen en de kwaliteit van de ligplaatsen. Een van de doelen van dit onderzoek is om na te gaan in hoeverre Rijkswaterstaat voldoet aan de eisen die gesteld zijn ten aanzien van ligplaatsen. Dit onderzoek zal moeten uitwijzen of er sprake is van een tekort aan ligplaatsen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Afdelingshoofd Landelijke Informatielijn
Rijkswaterstaat

Bij vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties kunt u contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 07.00 uur tot 20:00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur via ons gratis telefoonnummer 0800-8002. U kunt ook het contactformulier gebruiken op onze website www.rijkswaterstaat.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ter aanvulling:
Ik stuur dit nog even door van het schip de NANO. Ik vind dat hij heel goede argumenten gebruikt dus het lijkt me zinvol het nog te gebruiken. Ik heb gevraagd of zijn naam bekend mocht worden maar ik heb nog geen antwoord gehad. Ik denk niet dat het een probleem is (hij heeft ook op facebook gereageerd met zijn naam dus de schippers weten al wel om wie het gaat)

Sunniva Fluitsma
Algemeene Schippers Vereeniging

Van: Mitrans / ms Nano [mailto:mail@mitrans.nl]
Verzonden: donderdag 14 januari 2016 14:44
Aan: David Sunniva en
Onderwerp: Fwd: Uw vraag aan Rijkswaterstaat [Incident: 151221-000256]

Geachte mijnheer/mevrouw,

Dank u voor uw reactie betreffend de Beekse brug.
Graag kom ik bij deze hier op terug, omdat ik mij niet geheel tevreden kan stellen met uw antwoord.

U geeft aan dat de draaitijden van de brug zijn beperkt in verband met lange wachtrijen op het omliggende wegennet. Dit verbaasd mij omdat er binnen anderhalf kilometer voor het wegverkeer een alternatief is in de vorm van de Donkse brug. Het weg verkeer is daardoor niet gedwongen te wachten. De scheepvaart heeft hier geen alternatief en wordt gedwongen anderhalf uur te wachten, wat overeenkomt met circa 10% van de beschikbare vaartijd per dag.

Het stremmen van de brug is besproken met Schuttevaer. Deze vertegenwoordigd niet de gehele binnenvaartbranche. Het stelt mij teleur dat de stremming niet besproken is met alle vertegenwoordigers voor de binnenvaart, met name schippersbond ASV. Temeer omdat Schuttevaer en Rijkswaterstaat er beiden van op de hoogte zijn dat Schuttevaer geen mandaat heeft om op te treden namens ASV.

U suggereert dat de scheepvaart baat heeft bij de stremming en het bedieningspatroon middels zogenaamd betrouwbaardere reistijd. Ik kan niet inzien wat het voordeel is van een betrouwbare vertraging in de continuïteit van het uitoefenen van mijn bedrijf. Helemaal omdat de nu gehanteerde bedieningstijden verregaande financiële gevolgen heeft voor de beroepsvaart.
Een flink aantal schepen dat de brug passeert lost in de nabije regio. Wie in de middagstremming strandt kan pas om 17:30 uur door de brug en zal daardoor onmogelijk de meldtijd van 18:00 uur (Wet laadtijd, lostijd en overligdagen 2011) kunnen halen. De meldtijd van maandagochtend 12:00 uur is definitief uitgesloten omdat het traject dan bediend wordt vanaf 6:00 uur en de schepen vanuit Veghel sowieso in de ochtendstremming opgehouden zullen worden, waardoor het niet haalbaar is om voor 12:00 uur een nabije losplaats te bereiken.
Reeds voorgevallen praktijksituatie:
Op 24 december 2015 werd ik stilgelegd voor de Beeksebrug. Ik kon pas om 17:30 verder, waardoor ik pas om 18:30 kon melden in Helmond. Mijn melddatum kwam hiermee op 28 december. Het schip werd op 30 december gelost. Door de ingevoerde stremming heb ik mijn meldtijd te Helmond gemist met als gevolg dat ik inkomsten mis in de vorm van een overligdag.

Tot slot zie ik in uw antwoord niets terug van het feit dat de stremming van de Beeksebrug nooit is aangekondigd aan de scheepvaart. Hoe kan het zijn dat een dergelijke beperking voor de binnenvaart geheel onaangekondigd wordt ingevoerd? Zelfs na mijn klacht is er tot op heden nog steeds geen bericht aan de scheepvaart uitgegeven waarin deze stremming bekend wordt gemaakt. Mijns inziens is deze stremming met bijbehorende bedieningstijden niet officieel ingegaan zolang deze (nog steeds) niet officieel aan de scheepvaart is bericht.

Daar deze stremming nooit is aangekondigd ontvang ik graag van u de contactgegevens om mijn eerdergenoemd financieel verlies, als gevolg van deze stremming, te kunnen verhalen.

Hopend op een verbetering van de situatie verblijf ik in afwachting.

Hoogachtend,

M. C. Michielse

Ik hoop u hiermee voor zover voldoende op de hoogte gesteld te hebben,

Voor meer informatie kunt u mij altijd telefonisch of per mail bereiken.

Ook nodig ik u uit onze website te bezoeken als u achtergrond informatie wil over onze organisatie http://www.algemeeneschippersvereeniging.nl

Met vriendelijke groet,

Sunniva Fluitsma
voorzitter ALGEMEENE SCHIPPERS VEREENIGING (ASV)
+ 31 611 88 77 91
http://www.algemeeneschippersvereeniging.nl

"overigens wil de ASV erop wijzen dat het opleggen van (ongefundeerde) nieuwbouweisen aan bestaande schepen (CCR) leidt tot koude sanering van dat segment schepen waar al een tekort aan is"

Reactie toevoegen

U bent hier