h

Brabant en het debat van de biomassa-professoren

5 februari 2015

Brabant en het debat van de biomassa-professoren

De fractie van de Socialistische Partij in Provinciale Staten heeft vragen gesteld naar aanleiding van het landelijke “biomassadebat” tussen enerzijds professor Katan e.a. en anderzijds professor Faaij.

De professoren hebben een gewichtig vraagstuk op tafel gelegd dat, linksom of rechtsom, relevant is voor het Brabantse Biobased Economy-beleid.

De professoren zijn het erover eens dat de mogelijkheden van biomassa eindig zijn. De mogelijkheden die de reëel bestaande fysieke wereld biedt zijn begrensd (landoppervlak, bodemkwaliteit, water, biodiversiteit etc). Vervolgens zijn ze het erover eens dat biomassa eerst ingezet moet worden voor voedsel en medicijnen voor mensen, idem voor dieren en voor het in stand houden van de bodemvruchtbaarheid. Daarna kan biomassa nog slechts een beperkte bijdrage leveren aan de toekomstige behoefte aan duurzame materialen en biobrandstoffen.

De professoren verschillen van mening over hoe groot die bijdrage is  en of die voor materialen of voor biobrandstoffen gebruikt moet worden.

De provincie Noord-Brabant heeft op beide gebieden ambities. De door fysieke wereld opgelegde beperkingen hebben daarin geen plaats hebben gekregen. Het beleid bestaat slechts uit het opnoemen van doelen, methodes, subsidies en producenten. Kortom, het is economische politiek en niet meer dan dat. De thematiek uit het professorendebat is in de economische beleidsnota’s op dit terrein nooit aangesneden. Noch voor de fysieke wereld binnen Brabant, noch voor die erbuiten.

De SP vindt dit onjuist en heeft (Nurettin Altundal) vragen gesteld aan GS.

De SP heeft daartoe twee publicaties gevolgd, te weten “Naar de kern van de bio-economie”van het Rathenau-instituut (febr. 2011), en “De ondergrondse waardepiramide van de Biobased Economy”van dr.ir. Nicolette Klijn (juni 2014). De eerste heeft een meer algemeen-strategisch karakter, de tweede gaat specifiek over het beheer van de bodem. De SP neemt de aanbevelingen uit deze publicaties als vraag over (voor zover deze op het provinciale niveau thuishoren).

Gevraagd wordt o.a.:
-           een politieke prioritering van de verschillende doelen van biomassa uit te spreken
-           een minder verspillend landbouwsysteem na te streven
-           een politieke keuze te maken tussen een systeem, gebaseerd op grootschalige import van
            biomassa versus een systeem, gebaseerd op een nationaal en Europees georiënteerde
            ontwikkeling van bimassa
-           of er aan het Brabantse Biobased Economy-programma een weloverwogen landbouwbeleid
            ten grondslag ligt, waarin o.a. de bescherming van bodem, grondwater, biodiversiteit en
            koolstofopslag ten grondslag ligt.

Reactie toevoegen

U bent hier