h

SP maakt zich zorgen over ontslagen in Brabantse thuiszorg, jeugdzorg en langdurige zorg

25 juni 2014

SP maakt zich zorgen over ontslagen in Brabantse thuiszorg, jeugdzorg en langdurige zorg

Naar aanleiding van de berichten over massale ontslagen in ondermeer Brabantse zorginstellingen door de reeds ingezette en voorgenomen Rijksbezuinigingen in de zorg (http://www.ed.nl/regio/eindhoven/zorg-ontslagen-bij-zuidzorg-en-savant-nog-maar-begin-1.4411075#.U6KpFHyhrMs.facebook) hebben Veerle Slegers en Nurettin Altundal van de SP-statenfractie de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

  1. Een van de taken van het provinciebestuur is het voeren van arbeidsmarktbeleid. Daarnaast is de zorgeconomie een van de aandachtspunten voor de provincie Brabant. Bent u met de Brabantse gemeenten structureel in gesprek (via de Vereniging van Brabantse Gemeenten en andere relevante bestuurlijke verbanden) over mogelijke oplossingen voor het verdwijnen van arbeidsplaatsen in de zorg? Zo niet waarom niet?
  1. Hoeveel banen zullen er in Brabant in de langdurige zorg, thuiszorg en jeugdzorg verloren gaan door de door het kabinet en haar gedoogpartners beoogde decentralisaties en andere voorgenomen en al ingevoerde bezuinigingen? Kunt u dat aantal uitsplitsen naar regio, sector en instelling? Zo niet, waarom niet?
  1. Wat kan en moet volgens u het provinciebestuur betekenen in het voorkomen van verlies van arbeidsplaatsen in de langdurige zorg, thuiszorg en jeugdzorg in Brabant?
  1. Hebt u samen met de Brabantse gemeenten een lobby georganiseerd in Den Haag om te proberen ontslagen bij langdurige-zorginstellingen, thuiszorginstellingen en jeugdzorg in Brabant te voorkomen? Zo niet, waarom niet?
  1. Wat kan en moet volgens u het provinciebestuur betekenen in het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen indien het verlies van arbeidsplaatsen in de zorg niet te voorkomen is?
  1. Kunt u aangeven of er Brabantse zorginstellingen zijn die op dit moment al gediplomeerde verzorgenden, verplegenden of ander gediplomeerd personeel ontslaan of die dat van plan zijn te gaan doen, om hen te vervangende door goedkopere buitenlandse arbeidskrachten zonder diploma's of lager gekwalificeerd? Zo ja, welke zijn dat? Zo niet, waarom kunt u dat niet aangeven?
  1. De SP-fractie vindt het ontslaan van gediplomeerde krachten met vervanging door minder gekwalificeerd personeel uit het buitenland een bijzonder ongewenste ontwikkeling omdat het grote verlies aan ervaring en competenties ten koste zal gaan van adequate zorgverlening. Bovendien groeit de werkeloosheid erdoor in Brabant en is er dan sprake van verdringing op de arbeidsmarkt die weer sociale polarisatie tot gevolg heeft. Bent u het hierover met de SP-fractie eens en zo ja, bent u bereid om deze visie aan het kabinet en de Tweede en Eerste Kamer voor te leggen en om er bij deze gremia op aan te dringen de voorgenomen en al ingevoerde bezuinigingen op thuiszorg, jeugdzorg en langdurige-zorginstellingen in te trekken cq. de zorg op een betere, menselijkere, efficiëntere manier te organiseren? Zo niet, waarom niet?

Reactie toevoegen

U bent hier