h

SP: Provincie help werknemers Philip Morris

11 april 2014

SP: Provincie help werknemers Philip Morris

Philip Morris is als grote multinational een belangrijk onderdeel van de regionale economische infrastructuur. Sluiting van dit bedrijf per 1 oktober zal enorme gevolgen hebben voor werknemers en hun families en toeleveranciers en hun personeel, alsmede op het brede maatschappelijke leven (denk aan de regionale huizenmarkt, kleine middenstanders, clubs en verenigingen, etc.). De sluiting van dit nog steeds winstgevende bedrijf is niet ingegeven door nood maar slechts door strategische winstoverwegingen. De overheid is degene die de werkloosheidsuitkeringen moet betalen. Daarnaast zijn er berichten dat Philip Morris fiscaal in Nederland blijft vanwege gunstige afspraken met de Belastingdienst. Het mag echter niet zo zijn dat directie en aandeelhouders van Philip Morris lachend naar de bank rennen zonder maatschappelijke verplichtingen terwijl werknemers, overheden en de samenleving in een hele regio met alle gebakken peren zitten.

De burgemeester van Bergen op Zoom heeft woensdag 9 april aangekondigd dat hij overweegt naar de internationale directie in Lausanne te gaan voor een gesprek met als voorstel om de fabriek open te houden of dan toch in elk geval gefaseerd te sluiten zodat werknemers, vakbonden en overheid de kans hebben zich voor te bereiden en de kansen op andere werkgelegenheid zo groot mogelijk te maken. De zes West-Brabantse en Zeeuwse gemeenten waar de meeste werknemers van Philip Morris wonen, gaan een gezamenlijk actieplan opstellen. Meerdere partijen in de Tweede Kamer (PvdA, CDA, GroenLinks) hebben vragen gesteld over Philip Morris aan de ministers van Economische en Sociale Zaken, de SP heeft een debat aangevraagd. Ten tijde van het indienen van deze schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten van Brabant was nog niet bekend wanneer dat debat gaat plaatsvinden. Op grond van al deze informatie hebben Veerle Slegers en Nurettin Altundal van de SP Statenfractie de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

  1.  Wanneer bent u als provinciebestuur geïnformeerd over de sluiting?   
  2. Het college heeft zich afgelopen vrijdag al bij monde van de Commissaris van de Koning bereid verklaard om zich, net als bij MSD in Oss destijds, in te zetten voor het behoud van de werkgelegenheid, bij Philip Morris en/of bij andere werkgevers. Op welke manieren bent u van plan dat te gaan doen? 
  3. Kunt u zo goed mogelijk in kaart brengen in hoeverre de reorganisatie bij Philip Morris effect heeft op de werkgelegenheid bij toeleveranciers? Zo niet, waarom niet?     
  4. Bent u bereid om zich niet alleen voor de werknemers van Philip Morris maar ook voor die bij de toeleveranciers van het bedrijf in te zetten? Zo niet, waarom niet? Ziet u hierin een rol weggelegd voor Philip Morris? Zo niet, waarom niet?  
  5. Zijn er eerder door de gemeentelijke en/of provinciale en/of landelijke overheid afspraken gemaakt met de directie van Philip Morris over de gevolgen voor de regio van mogelijke sluiting, en over de verdeling van rechten, plichten en verantwoordelijkheden van het bedrijf en van overheden bij sluiting van de locatie? Zo niet, waarom niet?  
  6. Als deze afspraken niet zijn gemaakt, bent u het dan met de SP eens dat zulke afspraken hadden moeten worden gemaakt? Zo niet, waarom niet? 
  7. Bent u het met de SP eens dat de overheid (gemeentelijk, provinciaal en/of landelijk), wellicht nog voordat de vakbonden in gesprek en onderhandeling gaan met Philip Morris zelf zo snel mogelijk met het bedrijf contact moet opnemen om sociaal-financiële afspraken te gaan maken ten gunste van werknemers van het bedrijf maar ook toeleveranciers en voorziene andere gedupeerde maatschappelijke entiteiten? Bent u bereid om dit zo snel mogelijk te doen, samen met de burgemeester van Bergen op Zoom, aangevuld met een zwaardere delegatie met bijvoorbeeld de minister van Economische Zaken? Zo niet, waarom niet?   
  8. Bent u het met de SP eens dat zulke afspraken vanaf nu moeten worden gemaakt met alle Brabantse bedrijven met een vergelijkbaar of nog groter belang voor de Brabantse economie? Zo ja, wat heeft u nodig/moet er gebeuren om zulke afspraken voortaan te gaan maken met in Brabant gevestigde multinationals? 
  9. Kunt en wilt u aangeven welke andere in Brabant gevestigde multinationale bedrijven gezien de omvang van hun activiteiten, werknemersaantal en impact op de regionale samenleving in aanmerking komen voor gesprekken met het provinciebestuur over de verdeling van rechten, plichten en verantwoordelijkheid bij gehele of gedeeltelijke beëindiging van de activiteiten in Brabant? Zo niet, waarom niet? 
  10. Bent u bereid om op korte termijn met de ministers van Economische en Sociale Zaken in gesprek te gaan over de mogelijkheid en wenselijkheid van het maken van sociaal-economische afspraken met multinationale bedrijven die gevestigd zijn in Nederland of zich hier willen vestigen, met als doel het voortaan eerlijk delen van lusten en lasten over bedrijf en samenleving in geval van bedrijfssluiting? Zo niet, waarom niet?

Reactie toevoegen

U bent hier