h

Burger krijgt rekening waterschappen

12 februari 2014

Burger krijgt rekening waterschappen

SP Statenlid Francy van Iersel stelde de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten n.a.v. een uitzending van Nieuwsuur waaruit bleek dat de waterschapslasten voor burgers sterk gestegen zijn sinds 2000.

1
Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Nieuwsuur ‘burger krijgt rekening waterschappen’ waarin bericht wordt over het feit dat er sinds 2000 een lastenverschuiving gaande is, waardoor boeren 65 miljoen euro minder aan waterschapslasten betalen, terwijl de lasten voor burgers met 650, miljoen euro stegen? 1

2
Is de extra heffing van waterschapslasten die was bedoeld om een scheefgegroeide situatie in het waterschap Delfland te repareren overgenomen door andere waterschappen? Zo ja, door welke? Hebben alle provincies ingestemd met genoemde verordening?

3
Klopt het dat het de bedoeling van de wetgever was om de extra ruimte alleen in bijzondere omstandigheden zou worden gebruikt? Wat is de definitie van genoemde bijzondere omstandigheden?

4
Dijkgraaf Lambert Verheijen van het waterschap Aa en Maas laat in Nieuwsuur zien wat er wordt gedaan van de opbrengst van de waterschapsbelasting. Boeren betalen 65 miljoen euro minder aan waterschapslasten, terwijl de lasten voor de burgers met 650 miljoen euro stegen.
De waterschappen zeggen dat ze meer zijn gaan doen voor de stedelijke gebieden en dat huishoudens dus meer moeten gaan betalen. Kan GS cijfers laten zien om dit te onderbouwen?

5
Bent u van mening dat het nieuwe belastingstelsel van de waterschappen de weeffout in de huidige Waterschapswet herstelt, waardoor hogere kosten in de komende jaren evenredig worden verdeeld over belastingbetalers? Zo ja, waaruit blijkt dit? Kunt u uw antwoord toelichten?

6
Kunt u ter vergelijking de Provinciale Staten een lijstje doen toekomen met alle percentages per belastingcategorie 1 per waterschap over 2010 en per 2013?

U bent hier