h

SP stelt vragen over de uitbuiting van arbeidsmigranten in de agrarische productie

17 april 2013

SP stelt vragen over de uitbuiting van arbeidsmigranten in de agrarische productie

Op 22 maart jongstleden is met grote meerderheid door Provinciale Staten een nieuw kader vastgesteld voor verduurzaming van de veehouderij. Volgens de SP-fractie is verduurzaming van de agrarische productie in Brabant niet alleen een ontwikkelproces in de richting van ecologische maar ook economische, sociale en ethische toekomstbestendigheid, en daarmee een bestuurlijke verantwoordelijkheid van het provinciebestuur.

Exploitatie van arbeidsmigranten (het ontduiken en omzeilen van wetgeving, afspraken en morele overwegingen rondom de inzet van arbeidsmigranten teneinde productiekosten te drukken en winsten te verhogen) in de agrarische sector zorgt behalve voor veel menselijke ellende ook voor oneerlijke concurrentie voor bonafide boeren en dus economische schade. De vakbonden FNV en CNV en de boerenkoepel LTO hebben daarom samen de stichting Fair Produce opgericht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en eerlijk produceren

Fair Produce ontwikkelt een keurmerk en vraagt de retailers de herkomst van hun producten te monitoren en alleen producten te betrekken van ondernemers die zich aan alle arbeidsregels houden. Fair Produce wordt gecofinancierd door ondermeer de Rabobank, FNV en CNV en de LTO maar ook de provincies Gelderland en Limburg.

Intussen financiert de Europese Unie onderzoek door de juridische faculteit van Tilburg University en het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht naar concrete maatregelen tegen uitbuiting van Poolse, Roemeense, Bulgaarse werknemers in den vreemde en hun collega’s. Er zijn namelijk alleen regels voor huisvesting van arbeidsmigranten en die worden vaak met voeten getreden doordat gemeentes niet goed controleren en handhaven. Een breder juridisch kader om misstanden te voorkomen is er niet, maar daar wordt dus nu aan gewerkt.

Veerle Slegers en Nurettin Altundal van de SP-fractie hebben daarom de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld:

1. Bent u het eens met de Sp-fractie (en met de Europese Unie en de vak- en boerenbonden) dat de bestrijding van uitbuiting van arbeidsmigranten onderdeel is van de verduurzamingsslag omdat deze uitbuiting oneerlijke concurrentie is voor agrarische bedrijven, veel individuele menselijke ellende aanricht en polarisatie veroorzaakt tussen bevolkingsgroepen in de plattelandsgemeenten? Zo niet, waarom niet?

2. Zo ja, bent u het dan eens met de SP-fractie dat het provinciale economische beleid zo concreet mogelijk uitbuiting van arbeidsmigranten moet voorkomen en bestrijden? Zo niet, waarom niet?

3. Zo ja, op welke manieren kan het provinciale economische beleid zodanig worden ingericht of eventueel aangepast dat het uitbuiting van arbeidsmigranten zoveel mogelijk voorkomt dan wel bestrijdt?

4. Bent u bereid om indien noodzakelijk voorstellen aan PS voor te leggen die het provinciale economische beleid ter voorkoming en bestrijding van uitbuiting van arbeidsmigranten zoveel mogelijk optimaliseren? Zo niet, waarom niet?

5. De provincies Limburg en Gelderland delen met de Rabobank, LTO, FNV en CNV mee in de facilitering van het werk van de stichting Fair Produce. Bent u bereid om bijvoorbeeld bij de Voorjaarsnota of op een ander opportuun moment in de nabije toekomst met een voorstel te komen voor een Brabants aandeel in de facilitering van Fair Produce? Zo niet, waarom niet?

6. Dit jaar komt u met voorstellen voor aanpassing van de Verordening Ruimte ter ondersteuning van ondermeer de nieuwe denklijn voor veehouderij en van de verduurzaming van agrarische productie in het provinciale buitengebied. Bent u bereid om te onderzoeken op welke manier de Verordening Ruimte zo kan worden aangepast dat facilitering van slechte huisvesting en andere aspecten van uitbuiting van arbeidsmigranten zoveel mogelijk wordt voorkomen dan wel bestreden? Zo niet, waarom niet?

7. U heeft binnenkort een gesprek met de Brabantse retailbedrijven. Bent u bereid om het voorkomen en bestrijden van uitbuiting van arbeidsmigranten op de agenda van het gesprek te zetten, m.a.w. om de retailgesprekspartners te verzoeken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen door zich met concrete maatregelen aan te sluiten bijconcurrentie tegen te gaan? Zo niet, waarom niet?

8. Bent u bereid om Brabantse gemeenten -in de regionale ruimtelijke overleggen en andere overlegsituaties- op hun verantwoordelijkheid te wijzen voor (en indien gewenst te ondersteunen bij) zorgvuldige toepassing en handhaving van gemeentelijke regelgeving op het gebied van huisvesting en andere aspecten van de inzet van arbeidsmigranten door in hun gemeente actieve bedrijven? Zo niet, waarom niet?

http://www.fairproduce.nl/

U bent hier