h

Zorgen over Jeugdzorg

7 december 2012

Zorgen over Jeugdzorg

Vandaag werd het Beleidskader Jeugdzorg in de Provinciale Staten van Brabant besproken. Jeugdzorg zal in de komende jaren van de provincie naar de gemeenten worden overgedaan. Dat heeft voordelen: zorg wordt dan zo dicht mogelijk bij het kind georganiseerd, maar er zijn ook zorgen. Wouter van der Staak van de SP statenfractie zei het in de Statenvergadering zo:

Voorzitter, ‘It takes a village to raise a child’, zo luidt een van Afrikaans gezegde. ‘Je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden’. Maar dat dorp is inmiddels behoorlijk veranderd. Het dorp van nu wordt voornamelijk gevormd door de school, de kinderopvang, sport- en hobbyclubs en wat al niet meer. Met andere woorden, moderne kinderen en tieners komen heel wat ‘opvoeders’ tegen op tal van plaatsen. Het is dan ook logisch om de zorg voor hen zo dicht mogelijk bij hen te organiseren.

De SP is van mening dat op tal van terreinen, dus ook wat betreft jeugdzorg, de buurt de basis hoort te zijn. En, ‘één gezin, één plan’ vinden wij goed klinken. Het voorliggende beleidskader geeft aan deze wensen vorm.

Maar een dergelijk nieuw beleid brengt ook nieuwe problemen met zich mee. Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met het Centrum voor Jeugd en Gezin? Mogen zij straks hulpvragende gezinnen dwingen een bepaald traject in te gaan? En zo ja, verhoog je zo niet de drempel van het CJG met als gevolg dat mensen die eigenlijk wel hulp nodig hebben niet naar binnen durven te stappen?

Terwijl de winkel verbouwd wordt, moet de zaak wel open blijven. Dus, gedurende de transitie mogen kinderen en gezinnen niet verstoken blijven van zorg. Dan baart het mij zorgen wanneer ik lees dat niet alle gemeenten de transitie voortvarend oppakken. Maar wellicht kan de Gedeputeerde hier mijn zorgen wegnemen.

Verder las ik dat gemeentes klagen dat zij niet voldoende beleidsvrijheid hebben. Wanneer ik de nieuwe wet vergelijk met de bestaande WMO is dat niet zo erg. Het mag namelijk niet zo zijn dat een kind uit bijv. Eindhoven sneller en betere zorg krijgt dan een kind uit Roosendaal.

Waar gemeentes wel vrij in zijn, is het kiezen van één of meerdere zorgaanbieders en het bepalen hoeveel dat mag kosten. Aanbesteden is hierbij een genoemde mogelijkheid. Maar in hoeverre zijn gemeenten verplicht dit aan te besteden? En is de Gedeputeerde het mij eens dat de Zeeuwse methode hiervoor het meest voor de hand ligt?

Ook vraag ik mij af hoe straks de controlerende taak van de gemeenteraad kan worden uitgevoerd wanneer beleid kan worden weggezet in regionale convenanten. Hoe ziet de Gedeputeerde dit?

Voorzitter, afgelopen maandag heeft de staatssecretaris toegezegd alle provincies af zullen te gaan om de 2,65%-korting, welke feitelijk eenmalig is, (want hij maakt hem voor de jaren daarna ongedaan) op te vangen. Hij verwacht immers dat veel, zo niet alle provincies, naar Zuid Hollands voorbeeld dit zullen doen. Ziet onze Gedeputeerde mogelijkheden om de korting niet door te voeren?

Over exact 23 dagen gaan 20 gemeentes in Noord Oost Brabant beginnen met de versnelling. De SP ziet dit als een kans om te leren van hoe zorg georganiseerd moet worden na december 2014. Wij zullen hier dan ook een vinger aan de pols houden.

Tot slot voorzitter, is er nog het rapport wat SP-Kamerlid Nine Kooiman deze week heeft gepresenteerd. Ik heb het hier en wil het graag aan de Gedeputeerde overhandigen zodat zij de kritische noten over de stelselwijziging ter harte kan nemen bij haar werkzaamheden. Het is natuurlijk ook te vinden op www.sp.nl onder het kopje ‘publicaties’.

U bent hier