h

Zorgen om gevolgen beperking gemeentelijk monumentenbeleid

3 september 2012

Zorgen om gevolgen beperking gemeentelijk monumentenbeleid

Ine Roozen

Van verschillende kanten bereiken onze fractie berichten over de gevolgen van de beperking van gemeentelijk monumentenbeleid. In verschillende Brabantse gemeenten (o.a. Geldrop-Mierlo) wordt op dit moment, waarschijnlijk mede ingegeven door financiële druk, gekozen voor het opheffen van de gemeentelijke monumentenlijst. Door de panden die van de monumentenlijst worden afgevoerd, bijvoorbeeld de status van beeldbepalend object te geven, probeert men te voorkomen dat deze panden beschadigd of gesloopt worden, maar verschillende organisaties op het gebied van erfgoed vrezen dat deze status niet zal kunnen voorkomen dat het erfgoed in Brabant aangetast zal worden.

Ine Roozen van de SP-fractie heeft daarom de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

1. Constateert uw college bovengenoemde trend ook?
2. Bent u met de verschillende erfgoedorganisaties van mening dat dit op termijn tot ongewenste aantasting van het gebouwde erfgoed in Brabant zal leiden? Zo nee, waarom niet?
3. Is het college bereid om samen met de gemeenten te bekijken hoe het gebouwde Brabantse erfgoed nu en in de toekomst als monument beschermd kan blijven?

U bent hier