h

Brabantse luchtkwaliteit nu en in de toekomst

1 juni 2012

Brabantse luchtkwaliteit nu en in de toekomst

Om enkele redenen verdient de Brabantse luchtkwaliteit aandacht. Wie op de metingen van de Brabantse stations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit afgaat, constateert dat voor stikstofdioxide in 2015 op sommige drukke stadswegen de (dan verscherpte) Europese norm overschreden zal worden. De “41 dagen-norm” voor fijn stof met een diameter onder de 10 μm (PM10) blijft spannend. Het gaat soms fout. Daarnaast komt vanaf 2015 een nieuwe Europese norm voor PM 2.5. Onduidelijk is nog in hoeverre Brabant daaraan zal voldoen. Er verschijnen steeds meer wetenschappelijke studies, waarin op goede gronden beweerd wordt dat het vooral het ultrafijne stof is (PM0.3), dat ernstige volksgezondheidseffecten kan hebben. Over de concentraties en de samenstelling van dit ultrafijne stof is in Brabant nog nauwelijks iets bekend. Naar aanleiding hiervan heeft Francy van Iersel van de SP fractie de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld: (Voor geïnteresseerden staat onder de vragen een bijlage toegevoegd, waarin een en ander uitvoeriger onderbouwd wordt)

1) Is uw ambtelijk apparaat het met de SP-observatie eens dat de PM10 – concentraties in
Brabant al enkele jaren niet verder dalen?

2) Zo ook de NO2 – concentraties sterk verkeersbelaste stedelijke straten?

3) Zo ja, ziet uw College mogelijkheden om deze daling weer op gang te brengen en liggen deze
mogelijkheden binnen uw macht?

4) Berekeningen en metingen kunnen uiteen lopen. Langs de Eindhovense Kennedylaan bijv.
staat een meetpunt dat in 2010 en 2011 50 resp 53 μgr/m3 aangaf, terwijl de berekeningen
van het NSL niet boven de 40 komen. Zo ook de Eindhovense NBrabantlaan. In het ene geval
wordt straks de norm overschreden, in het andere geval niet. Heeft uw ambtelijk apparaat een
mening over hoe dit kan en kan deze situatie zich ook bij provinciale wegen voor gaan doen?

5) De overschrijding van de 41 dagen – norm op de N279 doet zich slechts voor zover deze weg
over het industrieterrein loopt. Daarbuiten is er niets aan de hand. Dat suggereert dat de
oorzaak op het industrieterrein ligt. Is uw College voornemens hierover met de gemeente
Veghel in gesprek te gaan?

6) Hoewel het aantal veehouderijbedrijven, dat op toetspunten in de omgeving de 41 dagen –
norm overschrijdt, al enkele jaren daalt, blijft er een rest over waarvan de problematiek
blijkbaar erg moeilijk is. Hoe denkt uw College deze problematiek aan te pakken en verwacht
uw College dat rondom deze bedrijven op 1 januari 2015 aan de Europese norm voldaan is?

7) Is Brabant klaar voor het invoeren en handhaven van de PM 2,5 – norm? Meer specifiek:
alleen al het LML meet op 11 plaatsen in Noord-Brabant de PM10 – concentraties. De
PM2,5 norm heeft een meer omgevingsgebonden karakter dan de PM10 – norm. Men zou
verwachten dat het, om een goede indruk van de concentraties te krijgen, beduidend meer
meetpunten nodig heeft dan de vier die er (van alle eigenaren samen) nu zijn.
Hoe staat uw College tegenover deze gedachte?

8) Hoe is de handhaving van de luchtkwaliteit door feitelijke eigenlijk verdeeld tussen Rijk,
provincie en gemeenten?

9) Vraagt de invoering van de norm voor arseen, nikkel, cadmium en benzpyreen met ingang van 1
januari 2013 nog voorbereidingen van uw kant?

10) Hoe staat uw College tegenover de SP - gedachte dat de provinciale overheid zinvol werk zou
kunnen doen bij het in kaart brengen van de problematiek van het ultrafijne stof in Brabant? Wij
zouden ons kunnen voorstellen dat de provincie een regiefunctie aanbiedt aan samenwerkings-
verbanden van deskundigen, bedrijven, onderwijs- en overheidsinstellingen. Dit zou ondersteund
kunnen worden door enkele meetapparaten aan te schaffen of te huren en die eventueel
roulerend in te zetten, zodat er aan het einde van deze Statenperiode enig zicht is op de
problematiek van het ultrafijne stof.

11) Over het algemeen gaan lagere overheden in hun inspanningen m.b.t. de luchtkwaliteit niet
verder dan het niveau, dat het NSL verplicht stelt. Er staat echter nergens dat het verboden is om
naar een schonere lucht te streven dan de wet voorschrijft.
Wat vindt uw College van de gedachte om naar een bovenwettelijk schonere lucht te streven, en
om dat te bevorderen bij de Brabantse gemeenten?

Zie hier de bijlage met meer informatie

U bent hier