h

GS besluit te snel over 'Boulevard'

13 september 2011

GS besluit te snel over 'Boulevard'

Bij de commissievergadering Cultuur & Samenleving van afgelopen vrijdag bood Gedeputeerde Brigite van Haaften een opening voor extra subsidie t.b.v. theaterfestival Boulevard. Vandaag besloten Gedeputeerde Staten wel heel snel om die subsidie niet te verlenen. Reden voor Ron van Zeeland om opnieuw schriftelijke vragen te stellen.

Enige uitleg is nodig volgens Ron van Zeeland: "Er ligt een motie uit 2010 voor het geval Brabant Culturele Hoofdstad van Europa wordt, culturele organisaties die daarin een rol vervullen financiële zekerheid biedt. Op een eerste lijstje van GS stond theaterfestival Boulevard niet, in tegenstelling tot uitlatingen van burgemeester Rombouts van
's-Hertogenbosch. De Gedeputeerde bood een opening: de gemeente kon alsnog een aanvraag indienen mits de andere vier grote gemeenten akkoord gingen. Nog voor de B5-gemeenten met de provincie om tafel hebben gezeten besluit GS al om niet te subsidiëren. Iets te kort door de bocht."

Hieronder de vragen aan GS:

Geacht College,

Tijdens de vergadering van de commissie Cultuur & Samenleving van afgelopen vrijdag is de uitvoering van motie M13 (d.d. 12 november 2010) aan de orde geweest welke zich toespitste op de vraag in hoeverre door de burgemeester van 's-Hertogenbosch al dan niet terecht verwachtingen zijn gewekt t.a.v. de financiële zekerheid voor theaterfestival Boulevard tot aan 2018Brabant.

Tijdens de commissievergadering deelde de Gedeputeerde mee dat er nog één mogelijkheid was: de gemeente 's-Hertogenbosch kon een aanvraag indienen t.b.v. theaterfestival Boulevard uit het resterende bedrag van de onderuitputting van € 5 miljoen, mits de overige gemeentebesturen van de B5-gemeenten hiermee akkoord gingen vanuit het solidariteitsprincipe. Dit zou binnen enkele weken tijdens een B5-overleg besproken kunnen worden.

In de Openbare Besluitenlijst van vandaag wordt gemeld dat een subsidieverzoek van de gemeente 's-Hertogenbosch is afgewezen:

Subsidie theaterfestival Boulevard

Tot en met dit jaar heeft de gemeente Den Bosch met geld uit ‘Samen Investeren’ onder meer het Theaterfestival Boulevard ondersteund. Nu deze gelden wegvallen, en vanuit 2018Brabant pas vanaf 2014 mogelijke ondersteuning te verwachten valt, heeft het college van Den Bosch aan GS gevraagd Boulevard extra te ondersteunen in 2012 en 2013. GS antwoorden dat zij geen aanleiding zien een uitzonderingspositie te maken voor Boulevard, onder meer omdat met alle steden eerder al is afgesproken dat elke partner zelf verantwoordelijk is voor de overbruggingsperiode voor hun evenementen in 2012 en 2013.

Naar aanleiding van bovenstaande, heeft de SP-fractie de volgende vragen aan uw College:

1. Is er n.a.v. de commissievergadering Cultuur & Samenleving d.d. 9 september jl. een subsidieverzoek van de gemeente 's-Hertogenbosch binnengekomen of is uw besluit een reactie op de brief van het gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch van vóór de genoemde commissievergadering?
2. Indien het GS-besluit een reactie is op de brief die voorafgaand aan de commissievergadering door het College van B&W van 's-Hertogenbosch is verzonden aan uw College, waarom heeft u besluitvorming niet aangehouden tot na het overleg met de B5-gemeenten zodat helderheid is over een eventueel hernieuwd verzoek?
3. Indien het verzoek dateert van ná voornoemde commissievergadering, vanwaar deze snelle afwijzing die in tegenspraak is met de uitlatingen van de Gedeputeerde tijdens de commissievergadering (het overleg met de B5-gemeenten moet immers nog plaatsvinden)?
4. Bent u bereid uw besluit op te schorten totdat helderheid bestaat of een (nieuw) verzoek van de gemeente 's-Hertogenbosch is ingediend en indien dat het geval is, bespreking met de partners in B5-verband heeft plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet?

Gelieve deze vragen met spoed te beantwoorden i.v.m. de aanstaande vergadering van Provinciale Staten.

Vriendelijke groet,

Ron van Zeeland
SP-fractie in Provinciale Staten van Noord-Brabant

Dossier 'Boulevard' op weblog Ron van Zeeland.

U bent hier