h

Borg anti-discriminatievoorziening in Brabant

24 november 2010

Borg anti-discriminatievoorziening in Brabant

Bij de overdracht van de wettelijke anti-discriminatietaken van provincie naar gemeenten was niet voorzien dat ruim een jaar later alleen RADAR in West- en Midden-Brabant nog goed functioneert. De SP vindt dat de provincie hier nog een verantwoordelijkheid heeft.

Ron van Zeeland stelde daarom namens de SP-fractie de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

Geacht College,

De SP veronderstelt dat u bekend bent met de toename van discriminatie die de laatste jaren alom geconstateerd en ook geregistreerd wordt.

Het aanbieden van een onafhankelijk meldpunt discriminatie, voorheen een provinciale taak, is volgens de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen vanaf 25 juni 2009 een verplichte opgave voor elke gemeente. Gemeenten ontvangen hiervoor van het Rijk € 0,372 per inwoner.

In West- en Midden-Brabant functioneert RADAR als meldpunt, in Noordoost-Brabant Basta!, bij wie ook voor Zuidoost Brabant uren worden ingehuurd. Helaas heeft het bestuur van Basta! gemeend om per 1 januari 2011 de stichting op te moeten heffen. Het is voor de stichting een onmogelijke opgave gebleken om bij elke gemeente uit haar werkgebied steeds weer subsidie aan te moeten vragen en verantwoording af te moeten leggen. Of het meldpunt in Zuidoost-Brabant kans heeft op een zelfstandig bestaan is onbekend.

Bijkomend probleem is dat niet elke gemeente (dit geldt voor alle vier de regio’s) de niet-geoormerkte gelden inzet waarvoor de wetgever ze bedoeld heeft. Er zijn zelfs gemeenten die onder hun wettelijke verplichting uitkomen door helemaal niets te doen, terwijl ook niet elke gemeente eenzelfde pakket afneemt bij het betreffende meldpunt.

Ondertussen nemen de meldpunten (nog) wel alle meldingen in behandeling, ook die van inwoners van niet-betalende gemeenten. Deze zaken drukken op hun begroting, maar er staan geen inkomsten tegenover.

Naar aanleiding hiervan heb ik de volgende vragen aan u:

1. Kunt u bevestigen dat ruim een jaar na overdracht alleen het meldpunt voor West- en Midden-Brabant nog goed functioneert?
2. Bent u het met de SP-fractie eens dat goed bestuur ook inhoudt dat zaken goed worden overgedragen?
3. Wat hebt u ondernomen om een goede overgang te borgen en om de voorziening als bedoeld in de wet een kans op een redelijke start te geven?
4. Hebt u inzicht in het aantal gemeenten dat de wettelijke taak niet uitvoert? Zo ja, welke gemeenten zijn dat? Zo nee, bent u bereid hier navraag naar te doen?

Uit kostenoverwegingen kan het voordeliger zijn een centraal meldpunt in te richten voor de provincie. Dit komt eveneens de herkenbaarheid en de regie ten goede.

5. Bent u bereid de regierol tijdelijk op te pakken (bijvoorbeeld door overleg met de B5-steden) om de mogelijkheden te verkennen Brabantbreed discriminatie te kunnen blijven melden? Zo nee, waarom niet?

Hartelijke groet,

Ron van Zeeland
SP-fractie Provinciale Staten

Zie ook opiniepagina: Meldpunten discriminatie in de knel.

U bent hier