h

Handhaven of vergunning voor De Heus

19 april 2010

Handhaven of vergunning voor De Heus

Onlangs is ons een tijdspad gepresenteerd rond de vergunningverlening van mengvoederbedrijf De Heus in Ravenstein. Gedeputeerde Hoes meldde kort daarna dat hiervan al weer afgeweken is. Ondertussen gaat de diervoerproductie gewoon door.

Terwijl de productie doorgaat nadert het moment dat de productielimiet uit de milieuvergunning van 1986 wordt overschreden. Een nieuwe milieuvergunning is er ondertussen ook nog niet.

Statenlid Ron van Zeeland vindt dat het tijd wordt om duidelijkheid te verschaffen en heeft verzocht het onderwerp te agenderen voor de eerstkomende commissie Ruimte en Milieu op 21 mei. Van Zeeland: "Dit dreigt een gebed zonder einde te worden. "Er bestaat nu grote onduidelijkheid over de stand van zaken. Mag er bijvoorbeeld weer gehandhaafd worden als de productielimiet overschreden wordt? Wat betekent de aangevraagde schorsing door het bedrijf van de uitspraak van de Raad van State. Ook ben ik benieuwd of GS een analyse heeft gemaakt van de risico's die we als provincie hebben gelopen gedurende het hele proces."".

De SP vindt dat de omwonenden recht hebben op duidelijkheid. Hieronder de brief met het verzoek tot agendering en de vragen die vandaag naar de commissievoorzitter en Gedeputeerde Staten zijn gestuurd:

Beste commissiegenoten, geacht College,

Onlangs is ons een tijdspad gepresenteerd rond de vergunningverlening van mengvoederbedrijf De Heus Voeders BV te Ravenstein. Gedeputeerde Hoes meldde kort daarna dat al afgeweken is van dat tijdspad.

Van inwoners uit Ravenstein kregen wij deze week de informatie dat het bedrijf een verzoek heeft ingediend de behandeling op bezwaar op te schorten, met als gevolg dat aan de laatste uitspraak van de Raad van State geen gevolg kan worden gegeven.

De uitspraak van de Raad van State weerhield de provincie van handhaving van de oude milieuvergunning omdat zicht was op legalisatie d.m.v. een nieuwe milieuvergunning. Ondertussen blijft de status quo bestaan, er wordt niet gehandhaafd, noch is er (in elk geval niet bij mij) zicht op een datum waarop de nieuwe milieuvergunning de inspraak in kan.

Ik verzoek u namens mijn fractie om dit onderwerp te agenderen aan het begin van d eerstvolgende commissievergadering Ruimte en Milieu waarbij ik de volgende vragen graag beantwoord zie door de verantwoordelijk Gedeputeerde. Ik kan mij gezien de aard van de te verstrekken informatie voorstellen dat e.e.a. in beslotenheid plaatsvindt.

1. Wanneer verwacht u dat de productie de in 1986 vergunde limiet overschrijdt in 2010?
2. Wat heeft u ondernomen na het schorsingsverzoek door De Heus Voeders BV? Hebt of overweegt u alsnog over te gaan op handhaving van de vergunning uit 1986?
3. Wat is juridisch gezien de stand van zaken? Kan er gehandhaafd worden? Geldt de voorlopige voorziening nog? Is er een uiterste datum waarbinnen de nieuwe milieuvergunning dient te worden afgegeven?
4. Wanneer verwacht u dat de nieuwe vergunning de inspraakprocedure in kan gaan?
5. Hebben Gedeputeerde Staten een risicoanalyse gemaakt of laten maken n.a.v. het tot twee maal toe vernietigen door de Raad van State van een provinciale milieuvergunning waardoor het bedrijf mogelijk de schade wil verhalen bij de provincie?

Vriendelijke groet,

Ron van Zeeland,
SP-fractie Provinciale Staten Noord-Brabant

U bent hier