h

SP, VVD, PvdA: vragen discriminatie in Veiligheidsmonitor

3 oktober 2009

SP, VVD, PvdA: vragen discriminatie in Veiligheidsmonitor

Elk jaar organiseert de provincie en gemeenten een Veiligheidsmonitor. Onlangs werden de vragen van de monitor 2009 bekend. Aanleiding voor SP, VVD en PvdA om gezamenlijk aan Gedeputeerde Staten te vragen om voortaan ook aandacht te besteden aan de positie van homoseksuelen en mensen van niet-Nederlandse afkomst

SP-Statenlid Ron van Zeeland nam het initiatief voor de statenvragen en is blij met de samenwerking: "Een meerderheid in Provinciale Staten vraagt nu aan het provinciebestuur om de veiligheid van homoseksuelen en mensen van niet-Nederlandse afkomst nadrukkelijk mee te nemen in de vragenlijst. Meten is weten, met de uitkomsten kan bekeken worden of er specifieke maatregelen moeten komen om discriminatie en geweld tegen te gaan."

Deze brief is gisteren door Ron van Zeeland (SP), Marijn ten harmsen van der Beek (VVD) en Ingrid van Breda (PvdA) naar Gedeputeerde Staten gestuurd:

Geacht College,

Binnenkort wordt gestart met het uitzetten van de vragenlijsten van de Veiligheidsmonitor 2009. Bepaalde groepen Brabanders zijn in meer of mindere mate slachtoffer van discriminatie, discriminatoir (verbaal en fysiek) geweld.

In de Veiligheidsmonitor 2009 is terecht een vraag opgenomen t.a.v. de veiligheid van vrouwen en meisjes. Ook mensen van niet-Nederlandse afkomst en homoseksuelen worden geconfronteerd met specifieke veiligheidsvraagstukken.

V.w.b. de veiligheidsbeleving van mensen van niet-Nederlandse afkomst en homoseksuelen zijn we afhankelijk van de meldingsbereidheid van discriminatiegevallen bij de regionale meldpunten en de aangiftebereidheid bij de politie van strafbare discriminatoire zaken.

Aangezien de meldings- en de aangiftebereidheid van discriminatoir geweld en discriminatie in het algemeen niet hoog zijn, kan een Veiligheidsmonitor – mits met de juiste vragen – een welkome aanvulling zijn op de bestaande gegevens.

Hierover hebben de fracties van SP, VVD en PvdA de volgende vragen:

1. Bent u met ons van mening dat een goede monitoring van de veiligheidsbeleving van de Brabanders zich niet alleen dient te beperken tot alle Brabanders in het algemeen, maar dat bepaalde groepen met specifieke veiligheidsvraagstukken in het bijzonder specifieke aandacht behoeven? Zo nee, waarom niet?

2. In hoeverre is het nog mogelijk de vragen van de Veiligheidsmonitor 2009 aan te passen?

3. Bent u bereid om van de eerstvolgende mogelijkheid gebruik te maken om de vragenlijst zodanig aan te passen dat specifiek gevraagd wordt naar de veiligheidsbeleving van, en het in aanraking komen met discriminatie en discriminatoir geweld door mensen van niet-Nederlandse afkomst en homoseksuelen (uitgesplitst naar de diverse hoofdstukken* in de Veiligheidsmonitor)? Zo nee, waarom niet?
4. Bent u bereid om met een aangepaste Veiligheidsmonitor actief ‘de boer op te gaan’ teneinde onder genoemde doelgroepen de vragenlijsten te verspreiden? Zo nee, waarom niet?

Weblog Ron van Zeeland (met vragenlijst Veiligheidsmonitor 2009)

U bent hier