h

SP: Nu handhaven bij De Heus Ravenstein

16 september 2009

SP: Nu handhaven bij De Heus Ravenstein

Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de bezwaarprocedure tegen de revisievergunning voor veevoederfabriek De Heus te Ravenstein. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft SP-Statenlid Ron van Zeeland schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld.

De HEus Ravenstein

Het is aannemelijk dat na deze uitspraak De Heus haar productieplafond voor dit jaar al heeft gehaald. De SP wil dan ook dat de Gedeputeerde Staten nu onverwijld handhavend gaan optreden en desnoods met dwangsommen de productie stilleggen.

Ron van Zeeland: “Dit is voor Gedeputeerde Staten hét moment om zich serieus te bezinnen op de toekomst van het overlastgevend bedrijf op die plek. Er is lang genoeg met de belangen van omwonenden gesold.

Nu moet heroverwogen worden of De Heus alsnog op de NIMBY-verplaatsingslijst voor hindergevende bedrijven kan komen. Tot die tijd is een voor álle belanghebbenden bevredigende milieuvergunning van belang. Eentje waarbij de inspraak en communicatie goed is geregeld. Te lang heeft de provincie de oren eenzijdig naar de belangen van het bedrijf laten hangen.”

Deze vragen zijn vandaag bij Gedeputeerde Staten ingediend:

Geacht College,

Vandaag heeft de Raad van State na lang beraad uitspraak gedaan in de zaak die de gemeente Oss e.a. hadden aangespannen tegen de door de provincie Noord-Brabant verleende Revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor veevoederfabriek De Heus te Ravenstein.

Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de SP-fractie de volgende vragen:

1. De provincie is op belangrijke punten in het ongelijke gesteld. Gaat u nu handhavend opgetreden?

2. Wat zijn de concrete vervolgstappen die uw College vanaf heden gaat ondernemen?

3. Kan er door het bedrijf nog beroep worden aangetekend tegen vervolgstappen? Zo ja, welke? Hoeveel tijd kunnen de bezwaarprocedures tegen evt. vervolgstappen in beslag nemen?

4. Klopt het dat uitgaande van deze uitspraak De Heus Ravenstein nu jaarlijks (ook in 2009) maximaal 140.000 ton veevoer mag produceren?

5. Zo ja, is het productieplafond voor 2009 al bereikt of zelfs overschreden?

6. Indien dit het geval is, gaat u dwingend optreden teneinde de productie stil te leggen? Zo nee waarom niet?

7. Bent u met mij van mening dat het nu tijd is om een procedure op te starten teneinde tot een voor alle partijen bevredigende milieuvergunning te komen voor het bedrijf?

8. Deelt u ook mijn mening dat hiertoe een goede inspraak en communicatie met alle belanghebbenden niet mag ontbreken?

9. Hebt u kennis genomen van de Visie Waterfront Ravenstein van de gemeente Oss?

10. Bent u bereid op korte termijn een reactie op alle aspecten die in deze visie naar voren zijn gebracht te formuleren, en deze ter bespreking voor te leggen aan de commissie Ruimte & Milieu? Zo nee, waarom niet?

11. De SP-fractie is overigens nog steeds van mening dat De Heus Ravenstein in aanmerking dient te komen voor een plaats op de NIMBY-lijst (verplaatsingsregeling hindergevende bedrijven) van de provincie Noord-Brabant. Deelt u die mening en wilt u dit betrekken bij een reactie op de Visie Waterfront Ravenstein? Zo nee, waarom niet?

U bent hier