h

Nu op zoek naar goede plek De Heus

30 juli 2008

Nu op zoek naar goede plek De Heus

Als het aan SP-statenlid Ron van Zeeland ligt gaan de betrokken overheden samen met De Heus Veevoeders in overleg om een structurele en duurzame oplossing te zoeken voor de vestiging in
's-Hertogenbosch en Ravenstein.
De Heus

In schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten vraagt Van Zeeland of er afspraken zijn gemaakt over de verplaatsing van de productiecapaciteit naar Ravenstein nu de Bossche vestiging op termijn verplaatst wordt. Van Zeeland: "We moeten voorkomen dat Ravenstein de prijs gaat betalen. Tegelijkertijd moeten inwoners van Engelen ook niet de dupe worden van een nieuwe vestiging. Kortom hét ideale moment om te bekijken waar De Heus Veevoeders op een duurzame manier, zonder overlast kan doorgroeien. Ik vind dat GS nu het initiatief moeten nemen."

Daarom stelde Ron van Zeeland de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

1. Zijn er concrete afspraken gemaakt met De Heus over de verplaatsing van de productie naar een andere locatie? Zo ja, kunt u bevestigen dat de volledige productie van de locatie Kop van ’t Zand naar een nieuw te bouwen vestiging in
’s-Hertogenbosch gaat?

De SP-fractie zou verplaatsing van een (deel van) de Bossche productiecapaciteit naar de vestiging Ravenstein een ongewenste ontwikkeling vinden.

2. Bent u met de SP-fractie van mening dat verplaatsing van productiecapaciteit naar de vestiging Ravenstein een ongewenste ontwikkeling zou zijn? Zo nee, waarom niet?

In ’s-Hertogenbosch is onder inwoners van Engelen onrust ontstaan door de mogelijke nieuwvestiging van De Heus op bedrijventerrein De Rietvelden.

3. Bent u met de SP-fractie van mening dat voorkomen moet worden dat de geuroverlast zich verplaatst binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch?

4. Bent u bereid om in samenwerking met de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss, het Rijk en het bedrijf de mogelijkheden te onderzoeken om tot één nieuwe vestiging te komen waarbij geen sprake is van geuroverlast voor omwonenden, geen wezenlijke landschapsaantasting is en waarbij De Heus voldoende groeimogelijkheden heeft voor de toekomst?

U bent hier