h

SP : gang van zaken rond milieuvergunning De Heus Ravenstein ‘stinkt’

4 februari 2008

SP : gang van zaken rond milieuvergunning De Heus Ravenstein ‘stinkt’

Op 30 januari, werd in Ravenstein door Wageningen Universiteit een rapport gepresenteerd naar aanleiding van de Milieuvergunning voor mengvoederfabrikant de Heus te Ravenstein.

Volgens berekeningen vanWageningen Universiteit zal met de nieuwe ontwerpbeschikking, gebaseerd op de oude normen, tóch een overschrijding van de geurnorm plaatsvinden. Echter, naar verwachting treedt op 1 maart de Nieuwe Bijzondere Regeling Mengvoederindustrie (BRM) in werking met daarin opgenomen een veranderde normstelling voor geurbelasting. Met de nieuwe normering wordt uitgegaan van een maximaal toelaatbare geurbelasting van 1,4 OUE/m³ en zal met de ontwerpbeschikking zeker een overschrijding van de nieuwe geurnorm plaatsvinden.

Naar aanleiding hiervan heeft de SP-fractie tijdens het vragenuurtje bij de Statenvergadering de volgende vragen aan het college van GS gesteld:

1. Was uw college bij het opstellen van de ontwerpbeschikking (d.d. 14 januari 2008) op de hoogte van de Nieuwe Bijzondere Regeling Mengvoederindustrie (BRM) die rond 1 maart 2008 in werking treedt?
2. Zo ja, wat is uw afweging geweest om met deze wetenschap, toch een ontwerpbeschikking voor firma De Heus te presenteren op basis van de oude berekekeningsmethode (Model Geurnorm 3.0)? Zo nee, hoe kan het dat u hiervan niet op de hoogte was?
3. Onderschrijft u de mening van de SP-fractie dat met deze handelswijze de nieuwe regelgeving wordt omzeild en via een omweg alsnog een overschrijding van de geurbelasting wordt toegestaan?
4. Firma De Heus heeft inmiddels een reputatie opgebouwd van het niet naleven van vergunningen. De Provincie was niet actief voor wat betreft handhaving en controle. Heeft uw college al een plan van aanpak om in geval van de nieuwe vergunning controlerend en handhavend op te treden?

Lees hier het weblog van Ron van Zeeland over de behandeling in het vragenuurtje.

U bent hier