h

Staten unaniem achter SP-amendement

17 december 2007

Staten unaniem achter SP-amendement

Aan het einde van een lange vergaderdag bespraken Provinciale Staten vrijdag 14 december de Verordening Ontgrondingen. Hierin staat deregulering centraal. Zo hoeft voor diverse werkzaamheden geen vergunning meer aangevraagd worden. SP-woordvoerder Ron van Zeeland had in de voorbereiding vragen gesteld over de bescherming van archeologisch waardevolle gebieden door gemeenten en de vergunningplicht voor natuurontwikkelingsprojecten zoals Ecologische Verbindingszone’s.

Ron van Zeeland

Over het laatste diende hij namens alle partijen een amendement in die regelt dat, onder de voorwaarde dat ook andere belangen goed afgewogen zouden worden, natuurontwikkelingsprojecten voortaan vergunningsvrij zouden zijn. Hierdoor hoeven voor deze projecten ook geen leges en heffingen te worden betaald zodat het onnodig rondpompen van geld voorkomen kan worden. Het wijzigingsvoorstel werd uiteindelijk unaniem aangenomen.

Spannender was het bij de motie die gedeputeerde Hoes opriep om gemeenten suggesties te doen om archeologische waardevolle gebieden beter te beschermen. De provincie heeft de belangrijkste archeologische gebieden al beschermd via de Cultuurhistorische en de Aardkundige waardevolle gebiedenkaart. Niet alle gemeenten hebben hun zaken wat dit betreft op orde. Bij een eerste stemming kon niet vastgesteld worden of er een meerderheid was omdat enkele Statenleden eerder waren vertrokken. Een tweede stemming door handopsteking leverde 23 voorstemmen en 24 tegenstemmen op. Gedeputeerde Hoes gaat het onderwerp toch bij gemeenten onder de aandacht brengen.

Ron van Zeeland wees er nog wel op dat bij de evaluatie goed gekeken moet worden naar eventuele negatieve gevolgen van de deregulering. “Iedereen kan nu immers zonder toetsing aan de nieuwe regels aan de gang met ontgrondingen en dat kan tot ongewenste situaties leiden. Het kan zomaar zijn dat de provincie er bij toeval achter komt dat iemand zonder rekening te houden met archeologische of natuurwaarden flink wat grond heeft afgegraven. Dat zou een ongewenste ontwikkeling zijn.”

Zie ook weblog Ron van Zeeland: 'Eerste toespraak’.

U bent hier