h

SP wil met spoed antwoorden over overeenkomst betreffende Eindhoven Airport

10 december 2007

SP wil met spoed antwoorden over overeenkomst betreffende Eindhoven Airport

De verdeeldheid over de toekomst van Eindhoven Airport duurt voort. De betrokkenen zoals onder andere gemeenteraden, omwonenden (BOW), provincie en luchthavendirectie komen vooralsnog maar niet tot overeenstemming. De Belangengroep Omwonenden Welschap (BOW) en Brabantse Milieufederatie (BMF) lijken zelfs lijnrecht tegenover Eindhoven Airport en de provincie te staan.

Bij monde van de heer Rüpp lijkt de provincie namelijk al akkoord te zijn met de inhoud van de vernieuwde Regionale Overeenkomst Eindhoven Airport. Opmerkelijk want in het provinciehuis is het verdacht stil rondom het vliegveld. Natuurlijk, er is in juni een ‘aanloopnotitie’ verstuurd betreffende de stand van zaken naar de commissies RM en EMG. In deze notitie zette het College haar insteek betreffende het vliegveld nogmaals neer: "Voor de internationale toppositie die Brabant wil bereiken is een belangrijke rol weggelegd voor Eindhoven Airport. De groei van Eindhoven Airport wordt ondersteund mits de veiligheid niet in het gedrang komt en het milieu niet zwaarder belast wordt."
Op moment van schrijven ligt er een conceptovereenkomst, maar heeft PS heeft nog geen "afsluitingsnotitie" gehad.

Dit overwegende stelt Wouter van der Staak van de SP Statenfractie de volgende vragen aan het college van G.S.
• Heeft GS het mandaat van PS om beslissingen te nemen betreffende Eindhoven Airport?
• Zijn er op enig moment afspraken gemaakt tussen GS en PS om aan PS de overeenkomst voor te leggen?
• Zo ja, wanneer wordt de Regionale Overeenkomst Eindhoven Airport in PS of in de commissies EMG en R&M geagendeerd? Zo nee, waarom niet?

Voor wat betreft de gemoderniseerde Regionale Overeenkomst Eindhoven Airport:
• Is er een tijdslimiet voor het bespreken en het accorderen van dit akkoord?
• Zo ja, welke gevolgen heeft een rechtsgang van een van de betrokken partijen hierop?

Graag ontvang ik zo spoedig mogelijk antwoord op deze vragen zodat een bespreking in het vragenuurtje van a.s. vrijdag niet nodig zal zijn.

U bent hier