h

Wat gebeurt er met militair terrein Baarle Nassau?

13 november 2006

Wat gebeurt er met militair terrein Baarle Nassau?

Door de milieugroep ABC, vereniging voor milieubescherming in Alphen, Riel, Baarle Nassau en Baarle- Hertog, zijn wij geattendeerd op de plannen voor de herbestemming van een militair terrein in de gemeente Baarle- Nassau.
Dat er militaire terreinen vrij komen acht de SP een gunstige ontwikkeling die kansen biedt, niet in de laatste plaats voor de natuur.

N.a.v. de bestemming van een militair terrein in Baarle Nassau heeft Hugo Polderman van de SP de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

1. Als eerste vraag willen wij daarom graag weten wanneer PS betrokken wordt bij dit traject?

Er schijnt een concept(?) rapport te bestaan dat gaat over het ruimtelijk ontwikkelingskader militaire terreinen (BROK-MT). In dat rapport staat o.a. wat men van plan zou zijn met het militair complex bij Baarle Nassau (object nummer 8.) Tot nu toe heeft ons dat rapport niet via de officiële weg bereikt.

2.Wanneer kunnen we, als het nog niet gebeurd is, dit rapport als ingekomen stuk in de commissie ruimte tegemoet zien? En is GS van plan dit uit eigen beweging in de commissie R&M voor een advies of als bespreekstuk te agenderen of niet? En zo nee waarom niet?

De milieu vereniging stelt in een schrijven van 19 oktober 2006 een aantal interessante vragen aan de gemeenteraad van Baarle Nassau. In bedoelde brief wordt regelmatig gewezen op de rol van GS.
Naar aanleiding van dit alles heeft de SP fractie naast de hierboven gestelde vraag over de betrokkenheid van PS c.q. de commissie R&M nog de volgende vragen:

3. Klopt het dat voor dit terrein in Baarle Nassau een ontwikkeling met 50% rood en voor 50% natuur in planning is?

4. Klopt het dat er een vergevorderd plan voor een golfbaan is?

5. In de brief van de ABC groep wordt de provincie verweten de natuurkwaliteit van het gebied niet serieus genoeg te beoordelen. Men vindt het gebied van meer gewicht dan in het rapport wordt beschreven. Met name wil men het in breder grensoverschrijdend natuur perspectief zien. Wilt u reageren op de brief van de ABC groep in het algemeen en op het aspect van de grensoverschrijdende natuur in het bijzonder?

U bent hier