h

‘Maintenance Valley’ onwenselijk

17 oktober 2006

‘Maintenance Valley’ onwenselijk

Er is al enige tijd een lobby actief om in Woensdrecht het onderhoudswerk te krijgen voor een nieuw Amerikaans gevechtsvliegtuig, de Joint Strike Fighter (JSF). Het minderheids-kabinet Balkenende heeft te kennen gegeven een onderhoudscontract te willen tekenen. In Noord-Brabant wordt gesproken over mogelijk duizenden nieuwe banen. Scholen worden al voor opleidingen benaderd.

Met de weidse naam ‘Maintenance Valley’ worden bestuurders in Brabant warm gemaakt voor een groots militair onderhoudsproject. Weliswaar wordt ook gedacht aan andere on-derhoudswerkzaamheden, maar die werkzaamheden staan niet voorop. Het is ook de vraag of de noodzakelijke geheimhouding bij de JSF zich wel verdraagt met de nabijheid van ander onderhoud. Het is nog meer de vraag of er ooit in Nederland een besluit zal vallen om de peperdure JSF aan te schaffen. Er is gewoon geen vijand voor. Of een besluit wordt later alsnog herroepen, gezien de al maar stijgende kosten van de ontwikkeling.
De JSF heeft pas zin als Nederland zich blijft gedragen als een vazal van de Verenigde Sta-ten. Als het zich laat optrommelen voor gevechtsmissies ver van Europa, waarover het ove-rigens niets heeft te zeggen. Missies, zoals in Afghanistan, die controversieel en uitzicht-loos zijn. Met het aangaan van een onderhoudscontract voor de JSF maakt Nederland zich afhankelijk van orders voor de defensie-industrie. Ten behoeve van de lokale werkgelegen-heid moeten er dan politieke concessies worden gedaan. Oorlogspolitiek wordt een econo-misch belang. Dit moeten we niet willen.
De locale werkgelegenheid kan overigens zwaar tegenvallen. Het ligt immers voor de hand dat er vooral mensen uit Antwerpen in Woensdrecht komen werken of dat buitenlanders die worden aangetrokken in de buurt van Antwerpen gaan wonen. In de agglomeratie Antwer-pen wonen meer mensen dan in heel West-Brabant en het is maar 25 km verderop. De kos-ten van de investeringen zijn dan vooral voor Noord-Brabant en de baten vooral voor Vlaanderen.
De ‘Maintenance Valley’ komt te liggen in het prachtige natuurgebied, de Brabantse Wal. De nieuwe verkeersbewegingen die het aantrekt moeten daarin opgevangen worden. Er komt meer geluidsoverlast in de wijde omgeving. Dit tast de gewenste recreatiemogelijk-heden in het gebied aan. Wat zal er over blijven van het stiltegebied bij het Markie-zaatsmeer? Op de achtergrond speelt dan ook nog de drang naar meer vervoersbewegingen over land tussen Rotterdam en Antwerpen. West-Brabant dreigt te worden gedegradeerd tot één aaneengeschakelde logistieke en industriële zone tussen Rotterdam en Antwerpen. Waarom prijzen we ons niet gelukkig dat de uiterste zuid-west hoek van onze provincie een schitterende natuurparel is van Brabantse Wal met aansluitend het grensoverschrijdend natuurpark Kalmthoutse Heide? Waarom beschermen we niet de rust in dat gebied? Men-sen hebben ruimte voor ontspanning nodig. Dit is ook economisch van belang.
Bij de lobby voor de ‘Maintenance Valley’zit onder anderen het college van Gedeputeerde Staten, dat zich het vuur uit de sloffen loopt om het onderhoud van de JSF in Woensdrecht te krijgen. Dit gebeurt zonder dat er eerst een debat over heeft plaats gevonden in Provinci-ale Staten. Dat is niet in de haak.

Nico Schouten
Hugo Polderman
SP Statenfractie Noord-Brabant
(Dit opinieartikel verscheen eerder in BN De Stem)

U bent hier