h

SP stelt vragen bij bevestiging van verklaring van geen bezwaar FOC Roosendaal.

25 augustus 2005

SP stelt vragen bij bevestiging van verklaring van geen bezwaar FOC Roosendaal.

Op 26 juli heeft GS besloten de verklaring van geen bezwaar (VGB)voor de bouw van een FOC te Roosendaal te bevestigen. De SP zou graag enige opheldering krijgen over de achterliggende motieven en overwegingen van dat besluit. Vooral is ons onduidelijk op grond van welk onderzoek dit besluit is genomen. Vandaar dat Hugo Polderman de volgende vragen heeft gesteld aan het college van G.S.:

De rechtbank van Breda heeft na grondig dossieronderzoek geconcludeerd dat er onvoldoende gegevens beschikbaar waren over de luchtkwaliteit in relatie tot de ontwikkeling van het FOC. Het TNO onderzoek waarover het persbericht spreekt was al ingebracht door de gemeente in boven bedoelde rechtszaak. Dat rapport was dus al bekend vóór de uitspraak van de rechter van Breda. Wat is dat dan voor nieuw gegeven?

Volgens de SP was het enige nieuwe een aankondiging van B&W van Roosendaal dat de Freijterslaan eventueel afgesloten zou kunnen worden voor vrachtverkeer. Uit de lokale media hebben we inmiddels begrepen dat dat voornemen nog niet zo maar één twee drie werkelijkheid zal kunnen worden. Diverse maatschappelijke groeperingen o.a de Roosendaalse ondernemersvereniging hebben al laten weten zich overvallen te voelen door dit besluit. Het is daarom bepaald niet ondenkbaar dat tegen dit besluit juridische bezwaren zullen worden ingebracht. Of dat besluit ooit werkelijkheid wordt is dus allerminst zeker. Desalniettemin is dat voor uw college voldoende om de VGB te herbevestigen c.q. opnieuw af te geven. Is dat niet een beetje voorbarig?

Over het aspect van de luchtkwaliteit zijn volgens de Bredase rechter geen voldoende deugdelijke onderzoekgegevens beschikbaar. Dat standpunt is door de Raad van State bevestigd in een beroepsprocedure die het college van B&W van Roosendaal had aangespannen. Is juist het probleem met de luchtkwaliteit in Roosendaal niet dat door de toename van het autoverkeer als gevolg van het FOC deze zal verslechteren?

Is het ook niet denkbaar dat juist dat element een grote rol zal spelen bij de uiteindelijke standpuntbepaling van de RvS en had de provincie zich ook over dat element niet wat meer zorgen moeten maken? Moet immers het provinciebestuur geen besluiten nemen die er voor zorgen dat de luchtkwaliteit niet nog verder zal verslechteren? Is dat ook niet de beleidslijn die uw college in de memo van 17 januari 2005 over “de aanpak/stand van zaken luchtkwaliteit in Brabant” was neergelegd?

Is het besluit door uw college unaniem genomen en waren daarbij ook de portefeuillehouders van milieu en die van verkeer en vervoer en die van ruimtelijke ordening allen aanwezig?

U bent hier