h

Provincie geeft onjuiste informatie besluitvorming Moerdijkse Hoek

21 juni 2005

Provincie geeft onjuiste informatie besluitvorming Moerdijkse Hoek

Het is de fractie van de SP opgevallen dat vanuit het college steeds vaker gesproken wordt over de ontwikkeling van het bedrijventerrein Moerdijkse Hoek alsof daartoe reeds besloten zou zijn.

In haar berichtgeving verwijst het college daarbij regelmatig naar besluitvorming van PS van voorjaar 2001. Als voorbeeld noemen wij de “Informatie”krant Moerdijkse Hoek nummer 2 welke de Provincie onlangs in het gebied liet verspreiden. Daarin stond onder meer.: “De ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Moerdijkse Hoek is in een belangrijke fase aangekomen” en “De komst van Moerdijkse Hoek vindt zijn oorsprong in het besluit van Provinciale staten in het voorjaar van 2001.” Een ander voorbeeld is de grote stelligheid waarmee uw ambtenaren bij een recent bezoek van collega bestuurders op excursie in het kader van RSD op 9 juni j.l. de deelnemers informeerden: alsof er al toe besloten is, werd uitleg gegeven waar het bedrijven terrein zal komen.

Naar aanleiding van deze op zijn minst suggestieve informatie van de zijde van de provincie heeft de SP de volgende vragen aan het college gesteld:

1. Op welke besluit van PS uit voorjaar 2001 baseert het college zich bij de informatie verstrekking als bij voorbeeld in het geciteerde “informatie”krantje?

2. Als het antwoord op vraag 1 is het PS besluit van 23 maart 2001, heeft uw college dan kennis genomen van de volledige discussie van PS over dit agendapunt?

3. Heeft uw college met name kennisgenomen van de toezegging van de gedeputeerde om in de besluittekst toe voegen de woorden “voor de voorbereiding”?

4. Is het college het met de fractie van de SP eens dat deze toevoeging van wezenlijk belang is?

5. Deelt het college de mening van de SP dat door deze toevoeging, - omdat hiermee aangegeven wordt dat naar de mening van Provinciale Staten voor de voorbereiding van een streekplanwijziging de discussie over nut en noodzaak weliswaar voldoende kan zijn, maar dat voor het daadwerkelijke ontwikkelen van het bedrijven terrein nut en noodzaak (nog)niet is aangetoond - , het onjuist is om dit besluit nu te gebruiken als legitimatie voor de voortvarendheid waarmee het college nu met Moerdijkse Hoek m.n. in de media en p.r. omgaat en met name spreekt over de ontwikkeling van het terrein? En zo nee waarom niet?

6. Is het college bereid om in het vervolg af te zien van het suggereren van een basis in de vorm van een PS besluit onder de plannen voor het ontwikkelen van het bedrijven terrein Moerdijkse Hoek, omdat dit besluit in PS nog nimmer is genomen en in ieder geval het besluit van 23 maart 2001 niet als zodanig kan worden opgevat?

U bent hier